ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ม.อุบลฯ จัดงานใหญ่ มหกรรมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา แห่งอุบลราชธานี “มูน มัง เมือง” อุบลราชธานี ศรีวนาลัย

0
866

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานใหญ่แห่งปี มหกรรมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา แห่งอุบลราชธานี “มูน มัง เมือง” อุบลราชธานี ศรีวนาลัย เพื่อปลูกจิตสำนึก ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิต ตลอดจนประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัด รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับความสนใจผู้เข้าร่วมชมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กล่าวว่า มหกรรมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา แห่งอุบลราชธานี “มูน มัง เมือง” อุบลราชธานี ศรีวนาลัย กำหนดจัดระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ภายในงาน ได้นำองค์ความรู้และข้อมูลด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ทำการศึกษา ค้นคว้า สำรวจ รวบรวม มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชน เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา ได้ศึกษาและเรียนรู้ โดยนำเสนอใน 2 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบนิทรรศการ ซึ่งประกอบไปด้วย รูปภาพประกอบคำบรรยาย หุ่นจำลองงานสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ ประกอบคำบรรยายวีดิทัศน์ ซึ่งจะมีคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาประจำนิทรรศการเรื่องต่างๆ ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมชม 2. รูปแบบกิจกรรมบนเวที เป็นการนำเรื่องราว ซึ่งบางส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการจัดนิทรรศการ มีจัดกิจกรรมบนเวทีในรูปแบบต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยการเสวนาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา การประกวดร้องเพลง การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “มูน มัง เมือง” และการมอบรางวัลประกวดการออกแบบกราฟิกจากอัตลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี ในหัวข้อ “สร้างศิลป์…ถิ่นอุบล”


การจัดนิทรรศการในครั้งนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี และหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี เป็นต้น นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สืบสานวัฒนธรรมระเพณีอันดีงามของชาวอุบลราชธานี แก่สาธารณชน อีกทั้งปลูกจิตสำนึก ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ดำเนินการตามพันธกิจมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายที่สำคัญคือการเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ภาพ/ ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here