ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นำเสนอแผนจัดการเรียน การสอน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลก

0
196

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นำเสนอแผนจัดการเรียน การสอน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลก


เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ที่ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีฝ่าย แผน ยุทธศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยProject และ Service Base Learning เพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลก PSBL Symposium 2020 และปาถกฐาพิเศษ ในหัวข้อ ภาพรวมและความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมี อาจาร์ยและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 30 31 32 และ 33 จำนวนทั้งสิ้น 55 แผนการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น การนำเสนอบนเวที จำนวน 15 แผน และการนำเสนอโปสเตอร์จำนวน 40 แผน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ จำนวน 250 คน
สำหรับการประชุมวิชาการดังกล่าว ดำเนินการขึ้นภายใต้โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ด้วย Project base และ service base learning เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้เป็นพลเมืองโลก พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ Projectและ Service base learning เพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลก” การเสวนาวิชาการ เรื่อง “การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ Project และ Service Base Learning : การจัดการและวิธีการ” การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การขอเลื่อนวิทยฐานะ (ว.21) ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Project และ Service Base” และการนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย Project และ Service base learning

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here