ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบเครื่องสีข้าวพระราชทานให้แก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านดอนใหญ่ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

0
206

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบเครื่องสีข้าวพระราชทานให้แก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านดอนใหญ่ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 9 ต.ค.63 ณ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีมอบเครื่องสีข้าวพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านดอนใหญ่ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ ของพระองค์ท่าน โดยเครื่องสีข้าวพระราชทาน ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่องที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านดอนใหญ่ จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากลุ่มองค์กรและสมาชิก ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างนวัตกรรมของผลผลิตทางด้านการเกษตร เกิดรายได้ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม ตลอดจนทำให้สมาชิกภายในครัวเรือน“อยู่ดี กินดี” นอกจากนี้ ยังเป็นการฝึกฝนให้สมาชิกกลุ่มได้รับการเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดพลังแห่งความรัก ความสามัคคีในองค์กร มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มมากขึ้น จนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สืบต่อไป

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here