ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ธรรมนัส” ลุยอีสานมอบสปก.4-01 พบปะเกษตรกรชาวอุบลฯ “ธรรมนัส” ลงพื้นที่มอบสปก.4-01ให้เกษตรกร และเยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มการผลิตสินค้าเกษตร จ.อุบลฯ

0
1327

ธรรมนัส” ลุยอีสานมอบสปก.4-01 พบปะเกษตรกรชาวอุบลฯ
“ธรรมนัส” ลงพื้นที่มอบสปก.4-01ให้เกษตรกร และเยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มการผลิตสินค้าเกษตร จ.อุบลฯ

วันที่ 9ต.ค.2563 ณ. หอประชุมโรงเรียนเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ และเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกร จำนวน 700 ราย 779 แปลง เนื้อที่ 4,043-1-21 ไร่ โดยร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ว่า มีนโยบายที่จะกระจายการถือครองลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ปรับปรุงทรัพยากร และปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้เกิดผลดียิ่งขึ้นจากนั้นร้อยเอก ธรรมนัส และนางนฤมล พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชมและตรวจดูงานสถาบันฝีมือแรงงาน 7 ณ สถาบันฝีมือแรงงาน 7จ.อุบลราชธานี ด้วยนอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (ศพก.เครือข่าย) ของนายพา สายสมบัติ ณ บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 2 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ซึ่งเดิมปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยทำนา และปลูกมันสำปะหลังเป็นหลัก แต่รายได้ก็ยังไม่เพียงพอ ในปี 2552 จึงได้ไปศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้ลงมือทำเกษตรแบบผสมผสานอย่างจริงจัง พัฒนาพื้นที่การเกษตรทั้งหมดเป็นไร่นาสวนผสมแบบครบวงจร ทั้งยังได้รางวัลแปลงไร่นาสวนผสมดีเด่น ประจำปี 2560 จ.อุบลราชธานี

Cr.โกดำ

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here