ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ทีมวิจัยสรุปผลการดำเนินงานและปิดโครงการเตรียมความพร้อม “คน” เพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีส่วนร่วม โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

0
329

ทีมวิจัยสรุปผลการดำเนินงานและปิดโครงการเตรียมความพร้อม “คน” เพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีส่วนร่วม
โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยทีมนักวิจัยโครงการเตรียมความพร้อม “คน” เพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีส่วนร่วม นำทีมโดย นางฉัตรฤดี ศิริลำดวน อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานคณะทำงานโครงการฯ พร้อมทีมวิจัยและคณะทำงานโครงการฯ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมี นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราธานี เป็นประธาน พร้อมคณะทำงานบูรณาการโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมและรับฟังสรุปผลดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อม “คน” เพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีส่วนร่วม โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับแผนบูรณาการ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อผู้สูงวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อออกแบบระบบกลไกในการเตรียมความพร้อมประชากรเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่มีศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นในกลุ่มเป้าหมายประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุทุกมิติ และผู้สูงอายุมีหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ จะเป็นประชาชนอายุ 18 – 59 ปี และ กลุ่ม อสม. ในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง กึ่งเมือง และชุมชนชนบท ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
นางฉัตรฤดี ศิริลำดวน อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานคณะทำงานโครงการเตรียมความพร้อม “คน” เพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระยะเวลาดำเนินงานระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2563 ท่านผ่านมา ในช่วยระยะเวลาดังกล่าวได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลวารินชำราบ และในช่วงระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน ถึง 11 กันยายน 2563 ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมประชาชนกลุ่มวัยกลางคน เพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบและเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้แยกกิจกรรมออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะต้นทาง เป็นการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย จัดทำแนวทางการเตรียมประชาชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย และวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถานการณ์ องค์ความรู้ ปัญหา อุปสรรค เงื่อนไขต่างที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ ระยะกลางทาง การให้ความรู้และคำปรึกษาในการจัดทำแผนการดูแลตนเองส่วนบุคคลด้านการเงิน และการดูแลตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ และสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงินเพื่อรองรับสังคมสูงวัย และระยะปลายทาง คือการรายงาน การเผยแพร่ตัวแบบที่สมบูรณ์ ผ่านสื่อออนไลน์ แอพพิเคชั่น คู่มือ สื่อ VDO แอนิเมชั่น /โมชั่นกราฟฟิค และอินโฟกราฟฟิค ชุดความรู้ ผ่านทางเว็บไซต์ http://aging.austystudio.com/index.php ซึ่งประกอบด้วย สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการดูแลตนเอง ทำไมต้องเตรียมตัว มรสุมชีวิต 2 และ VDO มุมมอง และVDO สูงวัยไม่ใช่เรื่องน่ากลัว พร้อมทั้งคู่มือเตรียมความพร้อม จำนวน 3 เล่ม ได้แก่ คู่มือเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่วัยสูงอายุ คู่มือการวางแผนการเงินก่อนวัยเกษียณ และคู่มือการดูแลสุขภาพทางกายเพื่อความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ ไว้ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here