ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

0
963

อุบลฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9


เมื่อวันที่ 13 ต.ค.63 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนชาวอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนการนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน สร้างปณิธานความดี ทำดีได้เริ่มที่ใจเรา เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” อีกทั้งทรงพระวิริยอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทรงทุ่มพระวรกายเพื่อประชาชนให้ได้รับความร่มเย็น ตลอดจนทุกคราที่ชาติบ้านเมืองประสบความทุกข์ยากจากวิกฤตภัยต่าง ๆ พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานแนวทาง เพื่อคลี่คลายขจัดปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นำความผาสุกมาสู่ประเทศ และอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีความห่วงใยและทรงคำนึงถึง ความอยู่ดีมีสุขของประชาติ ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งจะสืบสานรักษา และต่อยอดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จ/พระบรมชนการิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนถบพิตร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563 ขึ้น เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ กำจัดผักตบชวา และวัชพืช การรักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ โดยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ให้มีความสะอาด สวยงาม เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ/ และเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ ไว้ใช้ประโยชน์ของประชาชน

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here