ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ม.อุบลฯ จับมือ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดกิจกรรม “Clean Together โรงอาหารวิถีใหม่สะอาด ปลอดภัย ป้องกัน covid 19” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

0
641

ม.อุบลฯ จับมือ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดกิจกรรม Clean Together โรงอาหารวิถีใหม่สะอาด ปลอดภัย ป้องกัน covid 19

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 4 กรกฎาคม “Clean Together โรงอาหารวิถีใหม่สะอาด ปลอดภัย ป้องกัน covid 19”รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำประกอบพิธี กล่าวสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี “เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม” รับเกียรติจากนายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นประธาน และนางไฉไล ช่างดำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กล่าวรายงาน ณ โรงอาหารกลาง 2 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สืบเนื่องจาก วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี “เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม” ที่ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็น“วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเป็นการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยขึ้นภายใต้แนวคิด “Clean Together โรงอาหารวิถีใหม่สะอาด ปลอดภัย ป้องกัน covid 19” เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงอาหาร ซึ่งเป็นสถานที่ผู้คนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งถ้าหากมีการจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเป็นแหล่งสะสมและแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ดังนั้นจำเป็นที่ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และผู้ใช้บริการในโรงอาหารต้องดูแลสุขลักษณะบริเวณพื้นที่ ให้สะอาดปลอดภัย รวมถึงการมีพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (new normal)

ในส่วนของกิจกรรมในงาน “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” ประกอบด้วย การมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติสำหรับร้านอาหารภายในโรงอาหาร ที่ผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย การแสดงผลงานนิทรรศการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  ผลงานผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลภายใต้โครงการ zero waste  เพื่อลดการนำขยะไปกำจัด และการนำสิ่งของเหลือใช้กลับมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับขยะ ตลอดจนผลงานโครงการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดจุดเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคภายในพื้นที่บริเวณโรงอาหาร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบัววัดเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เทศบาลตำบลธาตุ และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

เทอดภูมิ  ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ภาพ

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here