ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พลังจิตอาสาจังหวัดเชียงรายน้อมนำพระราชปณิธาน “ความดี ทำดี เริ่มได้ที่ใจเรา” ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่ง 2 ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

0
436

พลังจิตอาสาจังหวัดเชียงรายน้อมนำพระราชปณิธาน “ความดี ทำดี เริ่มได้ที่ใจเรา” ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่ง 2 ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี “ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” นำมวลสมาชิกจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดระบบขนส่งสาธารณูปโภค เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี มวลสมาชิกจิตอาสาจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน เพื่อร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพียง ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้นำมวลชนจิตอาสา กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ก่อนจะแยกย้ายกันทำความสะอาดทั่วบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตามจุดที่ได้รับมอบหมายด้วยความสะอาดเรียบร้อย และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันทำความดีดังปณิธาน “ทำดีเริ่มได้ที่ใจเราทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า “รักษา สืบสาน ต่อยอด”

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here