ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางสิรรมย์ นาคะเกศ นางสุจิตรา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายเอกชัย ศิริอักษร พร้อมทั้ง มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงราย

0
629

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางสิรรมย์ นาคะเกศ นางสุจิตรา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายเอกชัย ศิริอักษร พร้อมทั้ง มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงราย

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางสิรรมย์ นาคะเกศ นางสุจิตรา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายเอกชัย ศิริอักษร พร้อมทั้ง มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสมกิจ เกษนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชน ประชาชน และคณะศรัทธา ร่วมพิธีจำนวนมาก โดยมี พระครูปริยัติโกวิท เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นผู้พิจารณาองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานโดยในการอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจำนวนทั้งสิ้น 699,999 บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) เพื่อถวายบำรุงและบูรณะศาสนสถานของวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ให้เจริญมั่นคงแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับ ผ้าพระกฐินพระราชทานนั้น ตามประกาศกรมศาสนา เรื่องขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานให้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน และบุคคลทั่วไป นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในปีพุทธศักราช 2563 กำหนดกฐินกาลเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2563 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จึงขอเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่งคงสืบไป สำหรับ วัดเจ็ดยอด เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรล้านนา โดยเปรียบเทียบจากวัดอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง เช่น วัดพระสิงห์ วัดพระแก้ว วัดดอยทอง และวัดงำเมือง เป็นต้น ต่อมาอาณาจักรล้านนาเสื่อมลง ทำให้เมืองเชียงแสนและเชียงรายเสื่อมโทรม วัดถูกปล่อยรกร้าง มีการบูรณะอีกครั้งเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ.2386 ให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิม โดย พระครูบาคันธะคนฺธวํโส เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด ได้ชักชวนชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันพัฒนาวัดในปัจจุบันวัดเจ็ดยอดเป็นอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ได้รับการสถาปนายกฐานะแต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2521 เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัท ที่ยังคงสถาปัตยกรรมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์แบบล้านนาที่มีคุณค่าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายด้วย

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here