ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อธิบดี สถ. หนุนยกระดับคุณภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชู Active Learning ช่วยออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย

0
184

อธิบดี สถ. หนุนยกระดับคุณภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชู Active Learning ช่วยออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นเกียรติและมอบนโยบายในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย ผ่านกิจกรรมประจำวัน ด้วยกระบวนการ Active Learning” โดยมี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย นายมานพ แสงดำ นายก อบต. สลักได สิบเอกพจน์ กุลัดนาม ปลัด อบต. ดอนแรด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดอนแรด และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โรงเรียนนานาชาตินีสท์ อบต. สลักได และ อบต. ดอนแรด ที่ได้ร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการศึกษาปฐมวัย คุณลักษณะและทักษะในการออกแบบกิจกรรมประจำวันด้วยกระบวนการ Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะให้กับเด็กปฐมวัย ทั้งนี้ สถ. ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. มีพัฒนาการที่สมบูรณ์สมวัย ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยปัจจุบัน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ จำนวน 18,696 แห่ง และเด็กเล็ก จำนวน 697,140 คนโอกาสนี้ อธิบดี สถ. ได้มอบนโยบายให้กับบุคลากรด้านการศึกษาว่า การพัฒนาบุคลากร ทั้งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การส่งเสริมให้บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาตนเอง ที่ผ่านมา สถ.ได้ดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) และในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จะดำเนินโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมประจำวัน ด้วยกระบวนการ Active Learning” การส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยถือเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า เพราะเป็นการลงทุนที่ต้นทางของชีวิตมนุษย์ที่จะให้ผลตอบแทนในภายหลัง คุ้มค่ามากกว่าการลงทุนในช่วงอื่น ๆ ของชีวิต ขอขอบพระคุณมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โรงเรียนนานาชาตินีสท์ องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรดที่ได้ร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการศึกษาปฐมวัย คุณลักษณะและทักษะในการออกแบบกิจกรรมประจำวันด้วยกระบวนการ Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะให้กับเด็กปฐมวัย ในครั้งนี้” อธิบดี สถ. กล่าว

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here