ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ฟรุ้ทบอร์ด(Fruit Board) เดินหน้าปฏิรูปการบริหารผลไม้ทั้งระบบจัดทำ6แผนกลยุทธ์ เห็นชอบแนวทางการพัฒนาผลไม้ปี2564-2566 พอใจผลดำเนินการผลไม้ฤดูกาลผลิตปีนี้แม้เผชิญผลกระทบโควิด

0
634

ฟรุ้ทบอร์ด(Fruit Board) เดินหน้าปฏิรูปการบริหารผลไม้ทั้งระบบจัดทำ6แผนกลยุทธ์ เห็นชอบแนวทางการพัฒนาผลไม้ปี2564-2566 พอใจผลดำเนินการผลไม้ฤดูกาลผลิตปีนี้แม้เผชิญผลกระทบโควิด

วันที่ 10 พ.ย.2563 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมาย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำพันธุ์ อินสกุล รองปลัด กษ. ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร ผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุม ที่ประชุม ได้รับทราบและพอใจผลสรุปการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2563 ประจำฤดูกาลผลิตที่ 2/2563 (กรกฎาคม – ตุลาคม) ของลำไย ภาคเหนือและ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ในภาคใต้ แม้ต้องเผชิญกับวิกฤติโควิด19 นอกจากนี้ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 และผลการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและมีมติเห็นชอบเสนอ
ครม.เพิ่มเยียวยาชาวสวนลำไยรอบ2 คณะกรรมการ ได้พิจารณา ร่าง แนวทางบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564-2566 เพื่อการบริหารจัดการผลไม้แบบเบ็ดเสร็จ และได้มอบหมายหน่วยงานตามภารกิจหลัก ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการผลิต สอดคล้องกับการตลาดและการรักษาเสถียรภาพของราคาให้ได้ตลอดฤดูกาลผลิต
ที่ประชุมมีมติ จัดตั้งจัดทำแผนกลยุทธ รองรับการขับเคลื่อนตามแผนการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564-2566 ภายใน 30 วัน ใน6ด้านเพื่อปฏิรูปการบริหารจัดการผลไม้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1.) แผนกลยุทธ์การตลาด โดยกระทรวงพาณิชย์
2.) แผนกลยุทธ์ด้านการแปรรูป โดย กระทรวงอุตสาหกรรม
3.) แผนกลยุทธ์ ด้านการผลิตมิติใหม่smart farming ด้วยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.) แผนกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ โดยกระทรวงพาณิชย์
5.) แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาฐานข้อมูล Big Dataและระบบตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability )โดยมอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
6.) คณะทำงานแผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัยโดยมอบสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน60วัน

Cr.โกดำ นครสวรรค์

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here