ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย จัดแถลงสรุปผลการรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ. เชียงราย พร้อมในจัดการเลือกตั้งภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

0
822

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย จัดแถลงสรุปผลการรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ. เชียงราย พร้อมในจัดการเลือกตั้งภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

นายรัชกิจ สถิรานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ. เชียงราย พร้อมด้วยนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ กรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.เชียงราย นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายเทอดเกียรติ สุกใส ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.เชียงราย ร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลการรับสมัคร และการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ อบจ.เชียงราย (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) ถนนสหมิตร ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงรายโดยได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อห้ามของผู้สมัครฯ เพื่อไม่ให้ผิดกฎ และถูกตัดสิทธิ และข้อปฏิบัติของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละเขตในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ โดยจัดการเลือกตั้งภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งผู้มาใช้สิทธิจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียสส่วนกรณีอุณหภูมิร่างกาย ต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ทางหน่วยเลือกตั้งจะจัดจุดให้นั่งพักที่จุดเลือกตั้งพิเศษ และประธานประจำหน่วยเลือกตั้งจะนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงตน และรับบัตรเลือกตั้งมาให้ลงคะแนน โดยไม่ให้ผู้ป่วยเคลื่อนย้ายตัว และได้ใช้สิทธิ์ของตนเองตามกฎหมาย ขณะนี้ อยู่ในห้วงระหว่างการดำเนินการจัดเตรียมวัสดุ และแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ซึ่งจังหวัดเชียงรายมี 2,038 หน่วยเลือกตั้ง โดยจะทำการซักซ้อมทำความเข้าใจให้กับวิทยากรประจำอำเภอ เพื่อจัดอบรมให้กับ กปน. ให้เกิดความเข้าใจในข้อปฏิบัติร่วมกันต่อไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและปราศจากการทุจริตในทุกรูปแบบทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง โทร.1444 หรือเพจ “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” หรือ โทร 053-160456 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ. เชียงราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here