ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##CAT เพาะพันธุ์ดี” สนับสนุนระบบไอโอที่เกษตรอัจฉริยะแห่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

0
449

CAT เพาะพันธุ์ดี” สนับสนุนระบบไอโอที่เกษตรอัจฉริยะแห่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

CAT นำโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” สนับสนุนระบบไอโอ ที่สมาร์ตฟาร์มจุดประกายเกษตรอัจฉริยะแห่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายเชียงรายเพื่อการเรียนรู้เกษตร 4.0 เกษตรวิถีใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT มอบระบบไอโอที่เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มอุปกรณ์เซ็นเซอร์ควบคุมน้ำ และความชื้นเพื่อพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านสมาร์ตฟาร์ม ภายใต้โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โดยมี นายเดชา คำสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนยีเชียงรายเป็นผู้รับมอบโครงการ” CAT เพาะพันธุ์ดี” มีเป้าหมายนำเทคโนโลยีไอโอ ที่สมาร์ตฟาร์มเข้าพัฒนาภาคการเกษตรท้องถิ่นระดับชุมชนและสถานศึกษาศูนย์เรียนรู้ฯ พร้อมการพัฒนาแปลงเกษตรสาธิตเพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชนได้สัมผัสเรียนรู้เข้าใจเทคโนโลยีไอโอ ที่สมาร์ตฟาร์ม ด้วยการปฏิบัติและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงบนแปลงเกษตรพืชผักสวนครัวของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ที่ได้นำเทคโนโลยีระบบไอโอที่สมาร์ตฟาร์มบนโครงข่าย CAT ช่วยเพิ่มความสะดวก สด ระยะเวลาสั้น และแรงงาน ในการดูแลสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้น ทั้งยังได้นำผลผลิตส่วนที่เหลือจำหน่าย สร้างเป็นรายได้ต่อยอดทางเศรษฐกิจบนหลักเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ CAT ยังได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเกษตร 4.0 เกษตรวิถีใหม่ในวิทยาลัย จนถึงการต่อยอดการเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่สามารถถ่ายทอดความรู้ เพื่อยกระดับศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ให้เกิดเป็นความยั่งยืนต่อไปโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” นอกจากสื่อความหมายหลักในการพัฒนาสมาร์ตฟาร์ม ให้ขยายไปในกลุ่มเกษตรกรแล้วยังสื่อถึงการสร้างคนพันธุ์ดี ครอบคลุมมิติของ “ดี” ที่หมายถึงคนที่มีคุณภาพอันเป็นต้นทุนสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน และ“ D” ที่สื่อความหมายถึง“ Digital “อันเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ขององค์กร CAT เพื่อการสร้างคน Digital ให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศในภาคเกษตรกรรมโดย CAT หวังให้ผลระยะยาวจากการพัฒนาสมาร์ตฟาร์มของโครงการฯ ที่จะได้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเกษตร 4.0 เกษตรวิถีใหม่ เพื่อนำมาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมทั้ง ด้านการพัฒนาคนดิจิทัลที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยซึ่งมีเกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญ”อีกด้วย

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here