ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##เชียงรายจัดกิจกรรม Kick Off “ร่วมใจไม่เผาฟาง สร้างเกษตรยั่งยืน” หนุนเกษตรกรปลอดการเผา ช่วยลดปัญหา PM 2.5

0
272

เชียงรายจัดกิจกรรม Kick Off “ร่วมใจไม่เผาฟาง สร้างเกษตรยั่งยืน” หนุนเกษตรกรปลอดการเผา ช่วยลดปัญหา PM 2.5

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเริ่มการขับเคลื่อน Kick Off สานพลังเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา “ร่วมใจไม่เผาฟาง สร้างเกษตรยั่งยืน” จัดขึ้นที่บ้านปง หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนเกษตรกรจาก 18 อำเภอทั่วจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเสนอทางเลือกในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผา อันเป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบป้ายชุมชนปลอดการเผา ให้แก่ผู้แทนอำเภอทั้ง 18 อำเภอ และมอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่เกษตรกรอีก 40 รายด้วยจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย นิทรรศการสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงราย นิทรรศการพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นิทรรศการการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชบนพื้นที่สูง และนิทรรศการชุมชนปลอดการเผาและตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรที่ปลอดการเผา ตามลำดับนอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ยังได้เยี่ยมชมการจัดฐานเรียนรู้ให้แก่เครือข่ายเกษตรกรต้นแบบจาก 18 อำเภอ ที่ได้ผ่านการฝึกปฏิบัติด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งมีฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ไถกลบ ฐานการอัดฟางก้อนและการเชื่อมโยงตลาดฟางข้าว ฐานทำอาหารสัตว์จากฟางข้าว ฐานการเพาะเห็ดฟางในนาข้าว และการใช้ฟางข้าวคลุมดิน และฐานการทำอาหารปลาจากฟางข้าวด้วยทั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายการลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดเชียงราย โดยการสร้างการรับรู้ด้านการแก้ไขปัญหาไฟและหมอกควันให้กับประชาชน และสนับสนุนให้เกษตรกรบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยใช้นวัตกรรม ด้วยการนำเทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ทดแทนการเผาฟาง เพื่อให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย และน่ายลต่อจากนั้น ในช่วงบ่าย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะยังได้เดินทางไปร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง การขับเคลื่อนระบบการผลิต ตลาดสินค้าลำไย เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าลำไยของประเทศไทย รวมทั้ง การรณรงค์ลดการเผาเพื่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม และเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินของเกษตรกร (สปก.) ที่ลานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อีกด้วย

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here