ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดเชียงรายจัดประชุมชี้แจงพร้อมแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน

0
437

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมชี้แจงพร้อมแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน

วันจันทร์ที่ 23 พฤษจิกายน 2563 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ร่วมกับจังหวัดเชียงราย ได้จัดการประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินในจังหวัดเชียงราย โดยมี นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายบพิตร อมราภิบาล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงราย นายวิริยะ ช่วยบำรุง คณะทำงานภาพเหนือ นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานประฏิรูปที่ดิน ร่วมเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ที่ห้องประชุมอำเภอแม่จัน ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ นายอำเภอเมืองเชียงราย นายอำเภอแม่จัน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง นายอำเภอเชียงแสน พร้อมกับหน่วยงานปฏิรูปที่ดิน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย สำนักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปฏิรธปที่ดินจังหวัดเชียงราย ธนารักษ์จังหวัดเชียงราย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนที่เสียเอกสารสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดเป็นจำนวนมากสำหรับปัญหาและอุปสรรคการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งได้นำไปสู่การเพิกถอน โดยมีตัวอย่าง อาทิ กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินจำนวน 3 แปลง ในท้องที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ที่ได้มีการออกหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไว้ก่อนแล้ว เนื่องจากราษฎรผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ได้ร้องเรียนขอให้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงนำไปสู่กระบวนการเพิกถอน และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลกรณีที่ปรากฏว่าโฉนดที่ดินในท้องที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายจำนวน 13 แปลง เป็นโฉนดที่ดินที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณ รวมทั้ง พื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันเกิน 35 % ขึ้นไป เป็นต้นทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุ จึงได้จัดให้มีการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อทำการชี้แจงให้กับเจ้าของพื้นที่ ในที่ดินที่ถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ และเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เสียผลประโยชน์ในครั้งนี้ เพื่อประกอบกับการพิจารณาการออกเอกสารสิทธิ์สำหรับประชาชนที่ยื่นเรื่องขอเอกสารสิทธิ์ต่อไป

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here