ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อธิบดียุทธนาฯ นำทีมกรมธนารักษ์” แจกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ พร้อมจัดตลาดชุมชน จังหวัดอุดรธานี ตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

0
417

อธิบดียุทธนาฯ นำทีมกรมธนารักษ์” แจกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ พร้อมจัดตลาดชุมชน จังหวัดอุดรธานี ตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยนายธำรงค์ ทองตัน ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ นางสาวสุภัทรา ส่องประทีป ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ นายสมมาตร มณีหยัน ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ และคณะ ลงพื้นที่แจกสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามนโยบายเรื่องลดความเหลื่อมล้ำของสังคมด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารักษ์” พร้อมจัดตลาดชุมชน ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยังยืน ณ หอประชุมโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ นายสุชาติ ชัยจิตร์ ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย นายอุดร สีลาพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภูและสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย ให้การต้อนรับนายยุทธนาฯ กล่าวว่า การมอบสัญญาเช่าในวันนี้ เป็นการมอบสัญญาเช่าให้กับประชาชนที่อาศัยทำกินและประกอบการเกษตร บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.อด.2716 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 225 ราย โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างดียิ่ง โดยวันนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล มาร่วมมอบสัญญาเช่าและร่วมเป็นสักขีพยานด้วย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ สำหรับการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุดังกล่าว จะเป็นการให้สิทธิการเช่าเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการเกษตร ให้แก่ผู้ที่เข้าครอบครองที่ราชพัสดุโดยไม่ได้รับอนุญาต และอยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546 และไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ อันเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนให้เข้าสู่ระบบการเป็นผู้เช่ากับกรมธนารักษ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเมื่อพิจารณาถึงค่าเช่าที่กรมธนารักษ์ควรจะได้รับ กับค่าเช่าที่กรมธนารักษ์จัดให้ประชาชนเช่าตามโครงการดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก แต่เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่กรมธนารักษ์ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลและกระทรวงการคลังได้มอบให้กับประชาชน นั่นก็คือ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงถือว่าเป็นความคุ้มค่าที่มากกว่ารายได้ที่กรมธนารักษ์ควรจะได้รับเป็นอย่างมาก ในโอกาสนี้ นายยุทธนาฯ ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือขนาด 0.5 ลิตร ให้กับราษฎรที่มารับมอบสัญญาเช่าในครั้งนี้ รวมถึงได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอศรีธาตุจำนวน 5 โรงเรียนด้วย ในโอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราษฎรจำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่าตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ ประกอบด้วย นายบุญเกิด อาสาสิงห์ ผู้เข่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย และนายสุนทร บุญรักษา ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร ในคราวเดียวกันต่อมา นายยุทธนาฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดชุมชนตามโครงการ “เปลี่ยนชุม เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรได้มีพื้นที่ในการนำสินค้าท้องถิ่นมาจำหน่าย อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายและมีรายได้หมุนเวียนภายในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยบูรณาการทำแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรม ตามแนวทางกลยุทธ์ 3 สร้าง คือ 1) สร้างความรู้ สร้างอาชีพ 2) สร้างตลาด สร้างรายได้ และ 3) สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนายยุทธนาฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมธนารักษ์จะยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตนได้อนุมัติแผนการดำเนินโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” และโครงการ “เปลี่ยนชุม เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน เพื่อสนองนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here