ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งที่ 8” ภายใต้หัวข้อ “Young Clever Rubber and Polymer Camp”

0
807

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งที่ 8”
ภายใต้หัวข้อ “Young Clever Rubber and Polymer Camp”

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการ “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งที่ 8” ภายใต้หัวข้อ “Young Clever Rubber and Polymer Camp” ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2563 ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ที่เร่งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนการจัดค่ายในครั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และ นางสาวมณิสร สีวังใส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุนมูลนิธิจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ ภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเผยแพร่ความรู้ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยียางและด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ และถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ นักเรียนในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น สำหรับการจัดค่ายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สมปอง เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ตอนปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกให้มาเข้าค่าย จำนวน 34 คน และการจัดโครงการยังให้ความร่วมมือกับทางการในการปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำทางการแพทย์อย่างเคร่งครัดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ ตลอดจนการเว้นระยะสัมผัสห่างจากผู้อื่น เพื่อลดความเสี่ยงและเป็นการป้องกันอย่างเคร่งครัดตลอดการเข้าร่วมโครงการและการจัดค่ายครั้งนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี ประธานหลักสูตรสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า สำหรับนักเรียนที่เดินทางมาเข้าค่ายการยาง ม.อุบลฯ นักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ โดยในวันที่ 1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พอลิเมอร์ในอนาคต” นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมเครื่องมือทดสอบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ วันที่ 2 นักเรียนจะได้เข้าฐานทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น การบดผสม การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ทั้งน้ำยางและยางแห้ง รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการขึ้นรูปพอลิเมอร์ เป็นต้น และในภาคบ่ายจะได้มีการฝึกกระบวนการคิด วางแผนและประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีต่างๆ ในการทำโปรเจค และในวันที่ 3 นักเรียนจะได้ฝึกการนำเสนอผลงาน การตอบคำถามโดยมีอาจารย์จากสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ ซึ่งนักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของประเทศไทยและกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอด ช่วยสนับสนุนและยกระดับกระบวนการการผลิตและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น ในอนาคตต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here