ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ไฟเขียวให้เสนอขอจัดตั้ง “สำนักกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ”

0
179

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ไฟเขียวให้เสนอขอจัดตั้ง “สำนักกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี นายอรรถการ ตฤษณารังสี เป็นประธานการประชุม ฯ และคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางศิริพรรณ ชุมนุม รองศาสตราจารย์ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล และนางยุพิน กาญจนวิกัย พร้อมด้วย นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา รวมถึงอนุกรรมการฯ จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงาน กพ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน กศน. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงภาคเอกชน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือ และมีมติเห็นชอบในหลักการให้เสนอขอจัดตั้ง “สำนักกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ” เป็นหน่วยงานภายในระดับสำนัก ภายใต้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของประเทศในการดำเนินงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) อันจะช่วยส่งเสริมการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เป็นกำลังคนคุณภาพ มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับกำลังคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา โดยมอบหมายให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งจะประชุมในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พิจารณา ต่อไป

นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการดำเนินงานทบทวนกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยในระยะเร่งด่วน เห็นควรให้เร่งเสนอจัดทำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม และในส่วนของการประชาสัมพันธ์ ควรมีการจัดทำกลยุทธ์การสื่อสารกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และเร่งจัดทำเนื้อหาให้มีความน่าสนใจในรูปแบบ Infographic เพื่อให้เข้าถึง stakeholder ทุกภาคส่วน ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยในระยะแรกให้ดำเนินการจัดทำ NQF’s website และให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันเผยแพร่ผ่านช่องทางของแต่ละหน่วยงาน อีกทั้ง ควรมีการจัดทำข้อเสนอในการจูงใจภาคเอกชนในการได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น เพื่อดึงดูดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

Cr. สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here