ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ประธานชวน” เน้นย้ำผู้นำระดับสูง หลักสูตร “ปสม.2“ บริหารงานต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ หลักสิทธิมนุษยชน

0
521

ประธานชวน” เน้นย้ำผู้นำระดับสูง หลักสูตร “ปสม.2“ บริหารงานต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ หลักสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
พร้อมกล่าวว่า ผู้อบรมส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงของแต่ละองค์กร สิ่งที่ต้องเคร่งครัด คือการมีหลักที่จะต้องยึดเอาไว้ เมื่อท่านหมดอำนาจไปแล้ว นอกเหนือจากหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว สิ่งสำคัญต้องมีคือหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความไม่เกรงใจ ถ้าสิ่งไหนผิดอย่าทำตาม หลักสิทธิมนุษยชน กับหลักนิติธรรมต้องไปด้วยกัน ด้านศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการพระปกเกล้า เปิดเผยว่า หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า กับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เล็งเห็นถึงบทบาทและความสำคัญผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในภาคส่วนต่างๆ กับขับเคลื่อนยกระดับองค์กร ในการเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค อย่างเท่าเทียมกันโดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงหลักของสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสามารถนำความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ไปขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กร และสังคม สำหรับวันแรก ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ได้รับฟังการบรรยายพิเศษจาก นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ทำหน้าที่แทนประธาน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในหัวข้อ สนทนาภาษาสิทธิ ต่อเนื่องด้วยการบรรยายหัวข้อ “Human Rights in the Era of COVID-19 and Beyond” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ พร้อมทั้ง นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ทำการชี้แจงระเบียบปฏิบัติระหว่างการศึกษาอบรม และการจัดทำเอกสารวิชาการ แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำนวน 70 คน โดยหลักสูตรดังกล่าวมีการศึกษาอบรมต่อเนื่องรวม 5 เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมิถุนายน 2564


Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.56 ปี)

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here