ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สศช. เปิดการประชุมระดมความเห็น “ร่างกรอบและทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 กลุ่มสื่อมวลชน”

0
371

สศช. เปิดการประชุมระดมความเห็น “ร่างกรอบและทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 กลุ่มสื่อมวลชน”

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 531 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความเห็น “ร่างกรอบและทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 กลุ่มสื่อมวลชน” โดยมีนายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้นำเสนอและอธิบายในเรื่อง “ร่างกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13”ต่อจากนั้นเวลา 13.00 น. เปิดการเสวนาเรื่อง “ร่างกรอบและทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13” โดยเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและภาคส่วนต่างๆ ร่วมระดมความเห็นและเสนอแนะแก่ สศช. เพื่อบรรลุเป้าหมายพลิกโฉมประเทศไทยไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นกลไกหลักในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ อีกทั้งยังมีบทบาทในการระบุทิศทางการพัฒนาที่ประเทศควรมุ่งเน้น ในระยะ 5 ปี อีกด้วย นอกจากนี้เป้าหมายพลิกโฉมประเทศไทยไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” ของ สศช. ยังมีความจำเป็นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม, สร้างโอกาสและลดความเสี่ยงจากเทคโนโลยี, ขจัดข้อจำกัดที่บั่นทอนขีดความสามารถของประเทศ และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ Climate Change โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดย สศช. ได้กำหนด 13 หมุดหมายสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” ดังนี้

 1. เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
 2. การท่องเที่ยวเน้นคุณค่า
 3. ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
 4. การแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร
 5. ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์
 6. อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล
 7. SMEs วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคมเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน
 8. พื้นที่และเมืองมีความเจริญทันสมัย และน่าอยู่
 9. ความยากจนข้ามรุ่นลดลงและความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ เหมาะสม
 10. เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
 11. การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 12. กำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 13. ภาครัฐสมรรถนะสูง

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของ สศช. ได้ทางเว็บไซต์ www.nesdc.go.th, Facebook สภาพัฒน์, Twitter สภาพัฒน์, Line สภาพัฒน์ Update, Email : plan13@nesdc.go.th แบบสอบถามออนไลน์ และตู้ ปณ.49 ปทฝ.หลานหลวง กรุงเทพฯ 10102

กฤษติน นิลมานนท์ #สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here