ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปีที่ 2 “โฮมฮักเพื่อครอบครัวอบอุ่น”

0
1767

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปีที่ 2
“โฮมฮักเพื่อครอบครัวอบอุ่น”

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปีที่ 2 “โฮมฮักเพื่อครอบครัวอบอุ่น” ภายใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบกลไกในระดับพื้นที่ ณ วัดบ้านอุดมชาติ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายธานินทร์ ไชยานุกูล สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทรรศการแบบมีส่วนร่วม “โฮมฮักเพื่อครอบครัวอบอุ่น” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับตัวของครอบครัวสู่วิถีใหม่หลังสถานการณ์โควิด และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านครอบครัวของตำบลขยายในอำเภอวารินชำราบ และเพื่อจัดทำแผนเครือข่ายครอบครัวอบอุ่นอำเภอวารินชำราบ การจัดกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมย่อยที่ 3 การถอดบทเรียนและนำเสนอเป็นนิทรรศการมีชีวิตแบบมีส่วนร่วม นิทรรศการกลุ่มสตรี นิทรรศการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยปฏิบัติการวัด และการเสวนาถอดบทเรียน หัวข้อ “บทบาทของวัดและกลุ่มสตรีต่อการสร้างครอบครัวไทยในยุคหลังโควิด” โดยมี เจ้าคณะตำบลเมืองศรีไค เจ้าอาวาสวัดอุดมชาติ นางดวงพร ธานี และ นางเพ็ชอมร กะถาไชย ประธานกลุ่มสตรีตำบลเมืองศรีไค นายทศพล ไกรพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 นายธานินทร์ ไชยานุกูล สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอวารินชำราบ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์ ธรรมิกบวร ร่วมเสวนา และ นายนภพา พันธ์เพ็ง ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการเสวนาครั้งนี้ โดยมี นักพัฒนาชุมชน ประธานกลุ่มสตรี คณะกรรมการวัดจาก 9 ตำบลที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนในวงเสวนาร่วมกัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมงานโฮมฮักครอบครัวอบอุ่นเป็นการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่มุ่งให้ผู้ดำเนินการได้ทบทวนและถอดบทเรียนจนสามารถนำเสนอสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผู้เรียนรู้ มีความต้องการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายสู่การนำปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้จึงจัดในรูปแบบการร่วมเรียนรู้ในสถานการณ์จริง และนำสิ่งที่เรียนรู้มาถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่ต่อไป เนื่องจากในยุคโควิด ดังนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงมีทั้งออนไลน์และออนไซร์ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรม เสวนาออนไลน์ ครอบครัวในยุค new normal และการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 9 ตำบล การจัดงานโฮมฮักตามแนวคิด การถอดบทเรียนและการนำเสนอเป็นนิทรรศการมีชีวิตผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ที่ต้องการนำการเรียนรู้ไปพัฒนาต่อ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมถ่ายถอดภูมิปัญญา กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ กิจกรรมธนาคารเวลาเพื่อครอบครัวอบอุ่น และถอดบทเรียนโดยการร่วมเสวนา และต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านบ้านอุดมชาติ คณะกรรมการหมู่บ้าน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค กำนันตำบลเมืองศรีไค และภาคีเครือข่ายในตำบลเมืองศรีไคที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานมาโดยตลอด และในวันนี้โครงการได้รับการเยี่ยมชื่นชมจากทีมประเมินภายนอก สำนัก 4 สสส. ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here