ม.อุบลฯ สนองนโยบาย อว. จัดกิจกรรมพิเศษ U2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด อบต. และ รร. สะสมิง อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

0
835

ม.อุบลฯ สนองนโยบาย อว.
จัดกิจกรรมพิเศษ U2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด
อบต. และ รร. สะสมิง อ.วารินฯ จ.อุบลฯ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมพิเศษ U2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” ตามแนวนโยบาย ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ได้รับปรับแผนการทำงานของผู้ได้รับการจ้างงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด – 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทั้ง 3 พันตำบลทั่วประเทศที่ผู้ได้รับการจ้างงาน 6 หมื่นคนปฏิบัติงานอยู่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนชุมชนและณรงค์การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนผ่าน 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเชิงรุกและกิจกรรมเชิงรับมือ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เป็นประธาน พร้อม ดร.นรา หัตถสิน นางสาวสุภัตราภรณ์ สายสมบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และการจัดกิจกรรม พร้อมบุลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ได้รับการจ้างงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ลงพื้นที่บริการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง และโรงเรียนสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สนองนโยบาย อว. จัดกิจกรรมพิเศษ U2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด รวมพลัง ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด เพื่อประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ตลอดจนแนวทางของการจัดกิจกรรมพัฒนาตำบลสระสมิง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานของผู้ร่วมประชุม การตอบข้อซักถามผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเซบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสมิงและคณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และตัวแทนชาวบ้านสระสมิงเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสระสมิง เพื่อร่วมกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน และบริเวณโดยรอบโรงเรียนสระสมิงและ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เป็นตัวแทน อว. และมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ในการส่งมอบแอลกอฮอล์อนามัย เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด ให้กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสมิง ไว้ใช้ประโยชน์ “ร่วมเสริมทัพเป็นกองหนุนรัฐบาลให้ชุมชนเคลียร์เชื้อร้ายรณรงค์เร่งฉีดวัคซีน เป้าหมายแรกเริ่มที่โรงเรียนรับการเปิดเทอมวันที่ 14 มิถุนายนที่จะถึงนี้ ต้องปลอดภัย”

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here