ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ตามมติของ ศบค.

0
1009

อุบลฯ กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ตามมติของ ศบค.

วันที่ 22 มิ.ย 64 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีนักเรียน ผู้ปกครองหรือญาติติดเชื้อโควิด – 19 โดยการคัดแยกการคัดแยกผู้ที่ติดเชื้อและผู้มีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูงออกจากเด็กคนอื่น การพิจารณาแนวทางการปิดการเรียนการสอน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวของโดยมอบหมายให้มีการซักซ้อมแผนและแนวทางการปฏิบัติแก่บุคลากรในสังกัด รายงานความคืบหน้าแผนการจองวัคซีนของท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด – 19 การประเมิน Thai Stop Covid Plus ในสถานประกอบการโรงงาน รวมทั้งการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสแรงงานต่างชาติผู้เดินทางออกนอกประเทศ
จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมแพร่ระบาดของโควิด – 19 ตามมติของ ศบค. กำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวมทั้งจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 จังหวัด คือฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา และนราธฺวาสจะต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน พิจารณามาตรการผ่อนคลายตามระดับของพื้นที่เฝ้าระวังสูง ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีจะมีการผ่อนคลายเรื่องการจัดกิจกรรมที่มีคนรวมตัวมากกว่า 200 คนขึ้นไป หากเกิน 200 คนจะต้องแจ้งให้อำเภอทราบ และเกิน 500 คน จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี การบริโภคอาหารในร้านเปิดได้ตามปกติ ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้ตามปกติ การอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากรวมทั้งสถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬา สามารถเปิดบริการได้ทุกประเภทและจัดการแข่งขันได้โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าชมภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามที่กำหนด โดยจะมีการออกประกาศจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here