ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวะอุบลฯ ภูมิใจโชว์ผลงานการันตีคุณภาพสถานศึกษามาตรฐานเหรียญทองระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ APACC สู่การประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการจัดการอาชีวศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์โควิด -19

0
736

อาชีวะอุบลฯ ภูมิใจโชว์ผลงานการันตีคุณภาพสถานศึกษามาตรฐานเหรียญทองระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ APACC สู่การประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการจัดการอาชีวศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์โควิด -19

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30- 18.40 น. ที่ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นำตัวแทนครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการจัดการอาชีวศึกษา รอบ 4 ซึ่งเป็นการตรวจเยี่ยมผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 โดยมีคณะกรรมการ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้แก่ นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ ประธานกรรมการ ดร.ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมือง กรรมการ และ ดร.บุษบา จริงบำรุง กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้คณะกรรมการได้ประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จากผลงานการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้วยเอกสาร หลักฐาน พร้อมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จากคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู โดยการใช้โปรแกรม Google Meet นำเสนอวีดีทัศน์แนะนำสถานศึกษา การพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ การไลฟ์สดการจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้แก่ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาด้านการโรงแรม รวมทั้งชมนิทรรศการผลงานความภาคภูมิใจของนักเรียน นักศึกษา และครู ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้สู่รางวัลในระดับต่างๆ ในทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตลอดจนสัมภาษณ์คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการวิทยาลัยฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสถานศึกษา ผู้แทนสถานประกอบการ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ผ่านระบบออนไลน์ด้วย
ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความภาคภูมิใจในผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สถานศึกษารางวัลพระราชทานสถานศึกษาขนาดใหญ่ ในปี 2556 และปี 2560 รวมทั้งสถานศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ APACC ในปี 2560

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here