ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายอำเภอเดชอุดมขานรับนโยบายอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนอาณาจักรโคก หนอง นา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สร้างสุขทั่วพื้นที่ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

0
1226

นายอำเภอเดชอุดมขานรับนโยบายอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนอาณาจักรโคก หนอง นา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สร้างสุขทั่วพื้นที่ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วย นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอเดชอุดม, นายอุบล พีระพรปัญญา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดม และกำนันทุกตำบล ร่วมประชุม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดม ซึ่ง นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม ได้เร่งรัดการดำเนินโครงการโคก หนอง นา โมเดล เนื่องจากปัจจุบันเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงพื้นที่ตามแบบ โคก หนอง นา โมเดล พร้อมทั้งมอบนโยบาย ให้กับกำนันทุกตำบล รวม 16 ตำบล เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการโคก หนอง นา โมเดล งบเงินกู้ ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ เพิ่มเติม ตามนโยบายของท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในระยะที่ 1 อำเภอเดชอุดม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จำนวน 845 แปลง ประกอบด้วย 1 งบเงินกู้ จำนวน 781 แปลง ได้แก่ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ (CLM) ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ จำนวน 8 แปลง, สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (HLM) ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 308 แปลง และขนาดพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 465 แปลง 2งบกรม จำนวน 64 แปลง ได้แก่ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (HLM) ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 54 แปลง และขนาดพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 10 แปลงทั้งนี้ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม นายอำเภอนักพัฒนา และ นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอเดชอุดม เล็งเห็นคุณค่าของโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งมุ่งพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชา, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ทฤษฎีใหม่, ด้านการฟื้นฟูดิน, ด้านการบริหารจัดการน้ำ และด้านการใช้ประโยชน์ป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง ในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และขยายผลไปสู่บุคคลภายในชุมชนและบุคคลภายนอกชุมชน ให้ร่วมกันเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้ขอความร่วมมือกำนันทุกตำบลและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านให้ร่วมกันประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ประเภทงบเงินกู้ เพิ่มเติม ตามนโยบายของท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประมาณ 160 รายนอกจากนี้ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม มอบหมายให้ นางสาวชรินญา ศรีทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน จปฐ. ชี้แจงแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี พ.ศ.2564โดยอำเภอเดชอุดมมีครัวเรือนเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จำนวน 32,700 ครัวเรือน ซึ่งข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำไปใช้การวิเคราะห์และกำหนดแผนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาของประชาชนในทุกมิติ
หลังจากนั้น นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วย นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอเดชอุดม ได้นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และกำนันทุกตำบลไปเยี่ยมชมแปลงสาธิต โคก หนอง นา (หนองแสง) โมเดล ซึ่งเกิดจากการบูรณาการประสานความร่วมมือของพลัง “บวร” นำโดย พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ พระรัตโนภาสวิมล (หลวงตาเลียม) เจ้าอาวาสวัดแสงเกษม ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี, นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแสง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดม , กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 5, นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอเดชอุดม (นพต.) ได้ร่วมกันบริหารจัดการพื้นที่หลังโรงเรียนบ้านหนองแสงและบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาเดชอุดม และพื้นที่บริเวณหน้าวัดแสงเกษม ตามรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ประกอบด้วย พื้นที่นาใช้สำหรับปลูกข้าว, บ่อน้ำ คลองไส้ไก่ และหลุมขนมครกใช้สำหรับกักเก็บน้ำ ตลอดจนมีการปลูกพืชตามหลักกสิกรรมธรรมชาติบนคันนาทองคำ อาทิ กล้วย มะเขือเปราะ มะเขือพวง มะละกอ ขิง ข่า ตะไคร้ กะเพรา โหระพา และ พริก เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และเป็นแปลงสาธิต โคก หนอง นา โมเดล ตั้งอยู่หน้าวัดแสงเกษม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นใจกลางเมืองของอำเภอเดชอุดม อันเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้อย่างกว้างขวาง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here