ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายอำเภอเดชอุดมพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกหน่วยเคลื่อนที่

0
860

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดมพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนประชาชนในพื้นที่ตำบลโพนงามและตำบลคำครั่ง กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม (608) ที่เข้าร่วมการฉีดวัคซีนเพื่อป่องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) รวมทั้งสิ้น จำนวน 721 คน รายละเอียดดังนี้เวลา 10.00 น. ลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว ตำบลโพนงาม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย (608) เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั้งสิ้น จำนวน 325 คน
เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำครั่ง ตำบลคำครั่ง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย (608) เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั้งสิ้น จำนวน 396 คนในการนี้นายอำเภอเดชอุดมและสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม ได้สอบถามความพึงพอใจประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (608) ปรากฏว่าประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่ ใกล้บ้านทำให้การเดินทางสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายและยังลดความแออัดของประชาชนที่มารับบริการการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย (608) อำเภอเดชอุดมรวมทั้งสิ้น จำนวน 28,962 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว จำนวน 15,038 คน คิดเป็น 51.92 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here