ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##เครือข่ายสื่อฯยื่นเรื่องให้ป.ป.ช.ตรวจสอบโครงการติดตั้งเสาไฟ้ฟ้าของเทศบาล ต.สำโรงเหนือ มูลค่า6ล้านบาทส่อไปทางทุจริตหรือไม่!

0
522

เครือข่ายสื่อฯยื่นเรื่องให้ป.ป.ช.ตรวจสอบโครงการติดตั้งเสาไฟ้ฟ้าของเทศบาลต.สำโรงเหนือมูลค่า6ล้านบาทส่อไปทางทุจริตหรือไม่!

เมื่อเวลา11.00 น วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายคฑาภณ สนธิจิตรประธานเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบแห่งชาติเข้ายื่นหนังสื่อโดยให้ป.ป.ช.นายตรวจสอบโครงการ ถนนต้นแบบติดตั้งเสาไฟฟ้าในถนน 5 สาย อยู่ในเขตเทศบาล ต.สำโรงเหนือ คือถนนสุขุมวิท-ถนนเทพารักษ์ งบประมาณโครงการนี้เป็นเงิน 6 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2553 แล้วเสร็จในปี 2554 แต่จากการตรวจสอบโครงการนี้เห็นว่าการจัดทำโครงการดังกล่าวมีพฤติการณ์ส่อไปทางทุจริตหรือไม่ และทำให้ราชการเสียหายเนื่องจากพบว่ามีการติดตั้งเสาไฟไม่ได้คุณภาพและไม่ตรงตามคุณลักษณะปริมาณตามแบบที่กำหนดไว้ในการประกวดราคาและสัญญาโดยสัญญากำหนดว่าเสาไฟฟ้าที่นำมาติดตั้งจะต้องเป็นเหล็กชุบกัลวาไนช์และทำสีสองหน้าซึ่งคงทนต่อการกัดกร่อนและมี
อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 30-50 ปีแต่ปรากฏมีผู้รับจ้างได้กระทำผิดสัญญาจ้าง โดยมีการนำเสาไฟฟ้าที่เป็นเหล็กพ่นสีธรรมดาซึ่งมีขนาดบางและมีราคาถูกกว่าที่ได้กำหนดไว้ตามสัญญา มาทำการติดตั้งแทนเหล็กชุบกัลวาไนช์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทำให้เริ่มมีการเสื่อมสภาพตั้งแต่ 1ปีแรกและเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันเป็นเวลา 8 ปีแล้วนับตั้งแต่วันส่งมอบงาน โดยพบว่ามีสนิมขึ้นผุกร่อนและหักแตกผิดรูปอย่างมากจนแทบจะใช้งานตามวัตถุประสงค์ไม่ได้เลย ปรากฎตามภาพถ่ายสิ่งที่ส่งมาด้วยกรณีดังกล่าวจึงมีเหตุให้เชื่อว่าการจัดทำโครงการรวมถึงการควบคุมและตรวจรับมอบงานของเทศบาลตำบลสำโรงเหนือและบุคลที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ราชการเสียหาย ประกอบกับการจัดทำโครงการในเรื่องนี้เห็นว่าเรื่องวัสดุที่จะนำมาติดตั้งเป็นเสาไฟฟ้าดังกล่าวว่าอาจไม่ได้คุณภาพและไม่ตรงกับคุณลักษณะปริมาณตามแบบที่กำหนดไว้หรือใช้งานไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการอันจะทำให้ราชการได้รับความเสียหาย ได้มีการท้วงติงให้ทราบแล้วในการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี2556 วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ แต่ปรากฏว่าผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องหาได้ใส่ใจหรือคำนึงถึงแต่อย่างใดและยังฝ่าฝืน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 โดยมิได้ขออนุมัติจากสภา ตามระเบียบข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทำการตรวจสอบและสืบสวนสอบสวนการจัดทำโครงการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าของเทศบาลตำบลสำโรงเหนือตามที่อ้างถึงดังกล่าวและดำเนินการกับผู้กระทำผิดต่อไปด้วย เพื่อให้การกระทำผิดและประพฤติมิชอบในลักษณะเช่นนี้ให้หมดไปจากสังคมไทยโดยเร็วอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติของเราโดยมีนายวราพงษ์ อินต๊ะโมงค์รักษาการผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานป.ป.ช.เป็นผู้มารับเรื่องและจะทำการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here