ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในเครือข่าย

0
352

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในเครือข่าย พร้อมพบปะกับนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ ในความร่วมมือโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี เป้าหมาย 12 รุ่น จำนวน 240 คน ซึ่งจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเป็นประธานมอบใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ) แก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้รับมอบ และมอบหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จำนวน 57 คน โดยนางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นตัวแทนรับมอบ
จากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 24 คน และพิธีเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย จำนวน 16 คน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับความสามารถแรงงาน โดยสถาบันฯให้การสนับสนุนทางด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ตลอดจนการและเปลี่ยนความรู้ทักษะทางวิชาการให้กับบุคลากรในภาครัฐ เอกชนและบุคลากรในท้องถิ่นที่ทั้งสองหน่วยงานจัดขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here