ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลฯ แจ้งทุกอำเภอเร่งสำรวจพื้นที่เพื่อกัก-เก็บน้ำ ทั้งในด้านการอุปโภค-บริโภค แก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

0
304

อุบลฯ แจ้งทุกอำเภอเร่งสำรวจพื้นที่เพื่อกัก-เก็บน้ำ ทั้งในด้านการอุปโภค-บริโภค แก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง


วันที่ 20 ต.ค.64 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนนโยบายการเตรียมการแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการเตรียมการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่มีการขาดแคลนน้ำ และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินการ ในการเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค ณ ห้องประชุมสำนักงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งให้ทุกอำเภอเร่งสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำ ที่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มปริมาณน้ำ เพื่อกัก-เก็บน้ำทั้งในด้านการอุปโภค-บริโภค หรือเพื่อการประกอบอาชีพ และมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการ
นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้สั่งการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยให้ดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการได้ทันที รวมถึงการประกาศห้ามเผาเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ โดยให้ทางอำเภอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านในชุมชน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอเพื่อทราบ ซึ่งอำเภอได้รายงานพื้นที่ ที่จะดำเนินการสูบส่งน้ำเพื่อการกักเก็บ จำนวน 4 อำเภอ 9 ตำบล 29 โครงการ เพื่อการประปา 10 โครงการ เพื่อการเกษตร 19 โครงการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งการขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ให้สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) เป็นค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำเพื่อไปกักเก็บในแหล่งน้ำต่างๆ ได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here