ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564

0
767

จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.64) ณ วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลออดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564
ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลออดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2547 เพื่อบำรุงการศึกษา เผยแผ่พุทธรรม แด่พระสงฆ์และสามเณร
ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานประราชปณิธาน โดยทรงสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทุนส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์ สามเณรไทย ให้มีการศึกษาที่สูงขึ้น และเป็นการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้สมทบปัจจัย จำนวน เงิน 440,189 บาทถ้วน ( สี่-แสน-สี่-หมื่น-หนึ่ง-ร้อย-แปด-สิบ-เก้า) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธี ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here