ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##เครือข่ายสื่อฯยื่นเรื่องให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าของเทศบาลสำโรงเหนือส่อไปในทางทุจริตหรือไม่!

0
352

เครือข่ายสื่อฯยื่นเรื่องให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าของเทศบาลสำโรงเหนือส่อไปในทางทุจริตหรือไม่!

วันที่25พ.ย.64เวลา11.00น นายคฑาภณ สนธิจิตร ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบแห่งชาติ ได้นำเอกสาร-หลักฐานต่างๆเข้ายื่นเรื่องให้นายประยูร รัตนเสนีย์อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ตรวจสอบโครงการๆก่อสร้างเสาไฟฟ้าของเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ ว่ามีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตหรือไม่ มูลค่าการก่อสร้าง 6 ล้านบาทซึ่งจากตรวจพบว่ามีการติดตั้งเสาไฟฟ้าไม่ได้คุณภาพและไม่ตรงตามคุณลักษณะปริมาณตามที่กำหนดไว้ในการประกวดราคาและสัญญา โดยในสัญญาได้กำหนดไว้ว่าเสาไฟฟ้าที่จะนำมาติดตั้งจะต้องเป็นเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ โดยจะต้องทาสีทั้งสองหน้าซึ่งจะทำให้เสาไฟทนต่อการกัดกร่อนและมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 30-50 ปี แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ได้ทำตามสัญญาและผิดสัญญาจ้างโดยมีการนำเสาไฟฟ้าที่เป็นเหล็กพ่นสีธรรมดาและมีขนาดบางมีราคาถูกกว่าที่ได้กำหนดไว้ตามสัญญามาทำการติดตั้งแทนเหล็กชุบกัลป์ไนซ์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ทำให้ตอนนี้เสาไฟฟ้าเริ่มมีการเสื่อมสภาพตั้งแต่1ปีแรกที่ทำการติดตั้ง จนกระทั่งปัจจุบันเป็นเวลา 8 ปีนับตั้งแต่วันส่งมอบงาน โดยพบว่า มีสนิมขึ้นผุ กร่อน และ หักแตก ผิดรูปไปมากจนแทบจะใช้งานตามวัตถุประสงค์ไม่ได้
กรณีดังกล่าวจึงมีเหตุให้เชื่อว่าการจัดทำโครงการรวมถึงการควบคุม และตรวจสอบรับมอบงานของเทศบาลสำโรงเหนือและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยไม่สุจริต และไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจทำให้ราชการเสียหาย ประกอบกับการจัดทำโครงการนี้เห็นว่าเรื่องวัสดุที่จะนำมาติดตั้งเป็นเสาไฟฟ้าดังกล่าว อาจไม่ได้คุณภาพ และไม่ตรงกับคุณลักษณะปริมาณตามแบบที่กำหนดไว้หรือใช้งานไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ในการทำจัดทำโครงการนี้ซึ่งจะทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย และไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่นำมาทำในโครงการนี้โดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าที่ติดตั้งที่เกาะกลางถนนเทพารักษในระยะทาง 2 ก.ม.จะต้องถูกถอดถอนออกเร็วๆนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่แนวทางรถไฟฟ้ากำลังจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างซึ่งก่อนจะทำโครงการนี้ก็ได้มีการท้วงติงในการประชุมสภาเทศบาลสำโรงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสำโรงเหนือแล้วแต่ปรากฏว่าผู้มีอำนาจหน้าสั่งการก็ไม่สนใจในคำท้วงติงแต่อย่าใดและยังจงใจฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ปี2543-2563 โดยมิได้ขออนุญาตจากสภาตามระเบียบข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นด้วยเหตุผลดังกล่าวทางเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบแห่งชาติจึงขอให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ช่วยตรวจสอบการจัดทำโครงการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าของเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการว่าการก่อสร้างในครั้งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาการว่าจ้างหรือไม่และได้ปฎิบัติตามกฏระเบียบต่างๆที่กำหนดไว้หรือไม่โดยมีนายจักรพันธ์ เพชรชูนักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้มารับหนังสือ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here