ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สำนักงาน ปปช.ประจำ จังหวัดอุบลฯ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดอุบลฯ ร่วมกับ และภาคีเครือข่ายจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล และคาดว่า จะเป็นจังหวัดพื้นที่นำร่องปลอดทุจริตต่อไป

0
717

สำนักงาน ปปช.ประจำ จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ และภาคีเครือข่ายจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล และคาดว่า จะเป็นจังหวัดพื้นที่นำร่องปลอดทุจริตต่อไป


เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.64 นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” และประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ที่ห้องประชุมพรหมวรราช จังหวัดอุบลราชธานี
การจัดงานครั้งนี้เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชันและร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน อีกทั้งเป็นการประสานความร่วมมือจากภาคประชารัฐ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้มีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่การสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน
ร้อยตำรวจโท อักษร บุญอุดม รักษาการราชการแทน ผู้อำนวยการ ปปช .ประจำจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า คาดว่าประชาชน ประชาชนจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ โดยการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอำนาจของหน่วยงานภาครัฐ ในฐานะ ปปช.ประชาชน โดยให้ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มสร้างจิตสำนึก “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต” ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองในการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการ STONG ต่อต้านทุจริต ร่วมกับสภาเด็กจังหวัดอุบลราชธานี มีบทบาทในการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังค่านิยม เป็นต้นแบบ เป็นผู้นำที่เติบโต โดยปลอดจากการทุจริต และคาดว่าจังหวัดอุบลราชานี จะเป็นพื้นที่นำร่องปลอดทุจริตต่อไป ด้าน ดร.สวาท สุทธิอาคาร ที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ในปี 2564 คณะทำงานฯ มีภารกิจการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ส่วนราชการและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะสถานศึกษาต้องนำหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บรรจุลงในหลักสูตร ของสถานศึกษาหรือไม่ การให้คำแนะนำในการยกระดับการประเมินคุณธรรม (ITA) ของหน่วยงานภาครับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสำนักงานป้องกันและปราปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ให้คำแนะนอย่างใกล้ชิด และการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัดอุบลราชธานี ในการต่อต้านคอรัปชั่นอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here