ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ณ.โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

0
691

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564
ณ.ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ณ.โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน
นายอนุทิน กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตั้งแต่ปลาย
ปี พ.ศ 2562 และลุกลามไปทั่วโลกนั้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพใจของผู้คนเป็นจำนวนมาก
หลายชุมชนที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเยียวยา และในเขตสุขภาพที่ 10 มีประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากแพร่ระบาด จากการเจ็บป่วยและติดเชื้อโควิด ทำให้บุคลากรสาธารณ
นสุข กรมสุขภาพจิตต้องปฏิบัติงานด้านวิกฤตสุขภาพจิตทั้งในเชิงรุกและเชิงรับอย่างทั่วถึง รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าถึงการรับวัคซีนได้ตามเป้าหมาย
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต จึงได้ร่วมกันคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมรับ
รางวัลผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตดีเด่นในสถานการณ์โควิด ปี 2564 ทั้ง
งานสาธารณสุขระดับชุมชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างในหน่วยงานสาธารณสุข จากนั้นนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบรางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่น
7 ท่านและกล่าวอวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับสาธารณสุขจังหวัด คือ
1.นางจันทราทร พละศักดิ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รับผิดชอบงานสุขภาพจิต กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต
เเละยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับระดับโรงพยาบาลทั่วไป
2.นางสุภาพร จันทร์สาม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
3.นายสมศักดิ์ หอมชื่น ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอชานุมาน
จังหวัดอำนาจเจริญ

4.ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับระดับโรงพยาบาลชุมชน
4.1 แพทย์หญิงพรทิพย์ แก้วสว่าง ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4.2 นางโกศล เจริญศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานสุขภาพจิตและยาเสพติด โรงพยาบาลดอนตาล
อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

5.ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
นางสาวนวลฉวี หินกอง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุเปีอย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

6.ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านสุขภาพจิต
นางวิไล เสมาเพ็ชร ตำแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญงานสุขภาพจิต
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นนายอนุทินได้กล่าวให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ประเทศเราได้ฉีดวัคซีนไปแล้วเกิน 100 ล้านเข็ม แต่สถานการณ์โควิดสายพันธ์ โอไมครอน ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้ เรายังนิ่งนอนใจไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องเร่งฉีดเข็ม 3 ให้ไวที่สุด โดยเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนเชื้อตายเช่นวัคซีนชิโนแวค ชิโนฟาร์ม ไปแล้ว 2 เข็ม จำเป็นต้องฉีดเข็ม 3 ให้ไวที่สุด จากนั้นนายอนุทิน ได้เดินทางต่อไปยังอำเภอม่วงสามสิบ เพื่อพบประ อสม.และเป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และร่วมถ่ายรุปกับบุคลากรของโรงพยาบาลม่วงสามสิบ จากนั้นได้เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here