ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ เปิดงาน “เทศกาล ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 1” Kick off กินสบายใจสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG)

0
255

อุบลฯ เปิดงาน “เทศกาล ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 1” Kick off กินสบายใจสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG)


วันที่ 2 ก.พ.65 ณ บริเวณศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดงาน “เทศกาล ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 1” Kick off กินสบายใจสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่วยสินค้าให้กับกลุ่มเกษตรและเครือข่าย เกษตรอินทรีย์ โดยนำเอาสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเด่นของจังหวัด และสินค้าลดค่าครองชีพ จำหน่ายในราคาถูก เป็นการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเด่นของจังหวัดไปสู่ตลาดผู้บริโภคโดยตรง ทั้งในรูปของตลาดออนไลน์ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มดำเนินการไปแล้วภายใต้ชื่อ”ตลาด U-Green ตลาดเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี” โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทรรศน์ ประธานหอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี พระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี สำหับรูปแบบตลาดออฟไลน์ โดยเริ่มดำเนินการครั้งนี้เป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อ “เทศกาล ช้อปของเด่นกินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 1” ณ บริเวณศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยเปิดจำหน่ายทุกวันพุธแรกของเดือน ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง
นอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาระบบอาหารเพื่อสุขภาวะด้วยเกษตรอินทรีย์ช่วยกลุ่มเปราะบาง สร้างความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤติ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือที่รู้จักกันในนามโครงการกินสบายใจ โดยร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีและกระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) ที่มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here