ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สวนสรรพสิ่ง (1ไร่ 1 แสน)อุบลราชธานีจัดพิธีเททองหล่อพระร่วง ปางประทานพร เพื่อใช้เป็นองค์ประธาน และศูนย์รวมใจของที่พักสงฆ์สวนสรรพสิ่ง

0
867

สวนสรรพสิ่ง (1ไร่ 1 แสน)อุบลราชธานีจัดพิธีเททองหล่อพระร่วง ปางประทานพร เพื่อประยุกต์หลักธรรมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2565 ณ.สวนสรรพสิ่ง (1 ไร่ 1 แสน) บ้านนาเจริญ ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีเททองหล่อพระร่วงปางประทานพรขึ้น โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรม สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ร่วมด้วย ,พลเอกนิรุต เกตุศิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ,พลตรีสรชัช สุทธิสนธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ,นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ,นายเสถียร ทองสวัสดิ์ เจ้าของสวนสรรพสิ่ง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ประกอบพิธี บูชาฤทษ์ บูชาพระรัตนตรัย เจริญพระพุทธมนต์ เททองหล่อพระร่วง
สำหรับ พระร่วงปางยืนประทานพร มีความสูง 2.6 เมตร สร้างไว้เพื่อเป็นองค์ประธาน เป็นศูนย์รวมใจของที่พักสงฆ์สวนสรรพสิ่ง ซึ่งอยู่ภายในสุด มีพระพุทธรัตนมณีเจดีย์มงคลชัยเป็นศูนย์กลาง โดยจะใช่พื้นที่แห่งนี้ในการปฏิบัติศึกษาธรรม สร้างความสงบให้กับจิตใจแก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งการบริหารจัดการแปลงเกษตรทั้งหมดถูกประยุกต์มาจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าร่วมกันกับความฉลาดทางความคิด โดย สวนสรรพสิ่ง (1 ไร่ 1 แสน) เป็นสวนที่มีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์โดยใช้พื้นที่ 1 ไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่จำกัด โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การทำนา ปลูกผัก ประมงน้ำจืด ปศุสัตว์ และที่อยู่อาศัย ใช้หลักในการจัดระบบนิเวศน์ให้เกิดความสมดุลและเกื้อกูลกันตามธรรมชาติ พึ่งพาอาศัยกันโดยปราศจากการใช้สารเคมีใด ๆ นำสิ่งที่มีอยู่มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งนี้ สวนสรรพสิ่ง นับเป็นสวนที่มีผู้เข้าศึกษาดูงามมาแล้วหลายหมื่นคน โดยได้มีการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ให้รู้จักการประยุกต์หลัก เกษตรทฤษฎีใหม่ มาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ 1 ไร่ โดยจัดการฝึกอบรบและทดลองทำแปลงนาด้วยตัวเองตามหลักสูตรเป็นระยะเวลานาน 5 เดือน ส่งเสริมความฉลาดทางเกษตรกรรม เพิ่มรายได้ และสร้างความมั่นคงทางอาชีพ รวมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อ ประยุกต์ใช้ให้มีความหลากหลาย ซึ่งจะสร้างความมั่นคง สร้างรายได้ ต่อตนเอง ครอบครัว และ สังคมต่อไป

นายเสถียร ทองสวัสดิ์ เจ้าของสวนสรรพสิ่ง กล่าวว่า สำหรับ พระร่วงปางยืนประทานพร มีความสูง 2.6 เมตร สร้างไว้เพื่อเป็นองค์ประธาน เป็นศูนย์รวมใจของที่พักสงฆ์สวนสรรพสิ่ง ซึ่งอยู่ภายในสุด มีพระพุทธรัตนมณีเจดีย์มงคลชัยเป็นศูนย์กลาง โดยจะใช่พื้นที่แห่งนี้ในการปฏิบัติศึกษาธรรม สร้างความสงบให้กับจิตใจแก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งการบริหารจัดการแปลงเกษตรทั้งหมดถูกประยุกต์มาจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าร่วมกันกับความฉลาดทางความคิด โดย สวนสรรพสิ่ง (1 ไร่ 1 แสน) เป็นสวนที่มีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์โดยใช้พื้นที่ 1 ไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่จำกัด โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การทำนา ปลูกผัก ประมงน้ำจืด ปศุสัตว์ และที่อยู่อาศัย ใช้หลักในการจัดระบบนิเวศน์ให้เกิดความสมดุลและเกื้อกูลกันตามธรรมชาติ พึ่งพาอาศัยกันโดยปราศจากการใช้สารเคมีใด ๆ นำสิ่งที่มีอยู่มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here