ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการสัมนา : #ทิศทางการพัฒนาการศึกษามุมมองที่ท้าท้าย ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

0
647

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการสัมนา : #ทิศทางการพัฒนาการศึกษามุมมองที่ท้ายท้าย ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม คณบดีบัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชธานี ดร.สุรางคนา มัณยานนท์ รองอธิการบดีบัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชธานี ผศ.ตร.วิวัฒน์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ รศ.ดร.นพพงย์ บุญจิตราตุลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายศัจธร วัฒนมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 นายวีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับฟังบรรยายโครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนาการศึกษา หัวข้อ”ทิศทางการพัฒนาการศึกษามุมมองการพัฒนาที่ท้าทาย” ณ ห้องทับทิมสยาม 1 โรงแรมสุนีย์แกรนด์อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด การสัมมนาและบรรยายพิเศษ หัวข้อ”ทิศทางการพัฒนาการศึกษามุมมองการพัฒนาที่ท้าทาย” และมีนายอุเทน วรชินา ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนานักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานและจัดสัมมนาในครั้งนี้

นายอุทน วรซิน ในนาม ประธานกรรมการดำเนินงาน กล่าวว่า ความเป็นมาของโครงการครั้งนี้ เนื่องจากการจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีเทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นแกนหลักในการนำทางการศึกษาสู่อนาคตที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินนโยบายค้นการศึกษาที่กำหนดว่า ภายในปี พ ศ.2563 คนไทยจะมีการศึกษา เฉลี่ยสูงขึ้น สามารอ่านออก เขียนได้ และเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีค่านิยมหลักของคนไทย รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีอชีพมือสำเร็จการศึกษา ระบบการศึกษไทยเป็นระบบที่สนองตอบการพัฒนาประเทศประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ โดยกำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในประเด็นการเร่งยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน โดยกำหนดว่า เมื่อนักเรียนจบระดับประถมศึกษาแล้วต้องอ่านออกเขียนได้ นักเรียนทุกคนต้องจบการศึกษาภาคบังคับ ลดอัตราการออกกลางคัน มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ลดหลี่อมล้ำ พร้อมทั้งสร้างโอกาสการมีงานทำ เรียนจบแล้วมีงานทำ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน มุ่งระดับสากล สร้างครูยุคใหม่ ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมหลัก สร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาระบบและกลไกการกำกับติดตามและประเมินผล มีระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 เรียนรู้และปฏิบัติอย่างจริงจัง คือ การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม การมีการมีงานทำ มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเป็นนโบายในการจัดการศึกษา ที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติใน ชีวิตประจำวันได้ จกนโยบายการศึกษาดังกล่าว นักศึกษาปริญญาโท สขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชรานึ จึงได้จัดโครงการสัมมนา ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา การสร้างเครือข่ายบริหารสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาทุกสาขา และองค์กรการจัดการศึกษา ให้เข้าใจ ทิศทางการจัดการศึกษในระดับต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ตการพัฒนาการศึกษาต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 131 คน และประชุมผ่านออนไลน์ จำนวน 169 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 311 คน

ทีมข่าว จ.อุบลราชธานี ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here