ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 และงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา

0
317

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 และงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 และงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา โดยมีนายชินวัต ทองปรีชา
นายอำเภอม่วงสามสิบ , นายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรเข้าร่วมงาน
นายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือที่เรียกว่า งานวัน Field Day เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ การจัดงาน Field day ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. เป็นสถานที่จัดงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ที่มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดงาน Field day จึงเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูกาล ผลิตใหม่ที่เหมาะสมของเกษตรกร
สำหรับการจัดงานวัน Field Day และงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาในวันนี้ ได้นำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าว รวมจำนวน 10 สถานี เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ อีกทั้งยังมีการให้บริการด้านการเกษตร การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วยนิทรรศการศูนย์เครือข่าย ศพก. อำเภอ ,นิทรรศการ Young Smart Farmer จังหวัดอุบลราชธานี และนิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมตลาดเกษตรกรจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ Smart Farmer / Young Smart Farmer จุดบริการรับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการใช้แอพพลิเคชั่น Farmbook จากสำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here