ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯและคณะฯ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล

0
734

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะฯ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.65 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอตระการพืชผล ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบแปลงระดับครัวเรือน (HLM) ณ แปลง นายทวี ทิลาธรรม บ้านนาหนองสิม และแปลง นางสมศักดิ์ กาสา พื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ 3 ไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นครัวเรือน ที่พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสโดยการลงมือบริหารจัดการพื้นที่นาของตนเองตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” สามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่าเดือนละ 7,500 บาท จากเดิมปลูกข้าวได้ปีละ 10,000 บาท ซึ่งถือเป็นครัวเรือนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการฯ ให้ครัวเรือนอื่นได้ศึกษาและเป็นแบบอย่างต่อไป
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯในวันนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนครัวเรือนต้นแบบ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมดังนี้ การเดินเยี่ยมชมแปลงพืชผักสวนครัว การเก็บผลผลิตพืชผักสวนครัว การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
โดยการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีการคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here