ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม นี้ ที่ลานกิจกรรมอุบลสแควร์ ( ข้างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี )

0
491

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม นี้ ที่ลานกิจกรรมอุบลสแควร์ ( ข้างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี )

นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565 ที่ลานกิจกรรมอุบลสแควร์ ( ข้างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอ และเกษตรกรเข้าร่วมงาน
นายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มีพื้นที่การเกษตรกว่า 12 ล้านไร่ มีการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และพืชสมุนไพร ส่วนใหญ่จำหน่ายเป็นผลผลิตขั้นต้น ซึ่งได้ผลตอบแทนค่อนข้างน้อย การแปรรูปผลผลิตการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรให้มีราคาสูงขึ้น ผลผลิตเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาด สร้างเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีอาชีพเสริมมีงานทำตลอดปี
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จึงได้ร่วมกัน จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรที่เป็นของดีและมีคุณภาพของกลุ่มจังหวัด โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกร องค์กร เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Smart Farmer , Young Smart Farmer , กลุ่มแปลงใหญ่ จำนวน 100 บูธ จากอำเภอต่างๆ ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งประกอบด้วย สินค้าแปรรูป ผักผลไม้ อาหารและเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และเครื่องกาย เครื่องจักรสาน เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการเกษตร ต้นกล้า พันธุ์ไม้ และสมุนไพร กิจกรรมการแข่งขันทักษะฝีมือด้านการเกษตร การแข่งขันสินค้าแปรรูป ประเภทน้ำพริก และการแข่งขัน การจัดกระเช้าด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูป
โดยผู้มาร่วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดอุบลราชธานีโดยเคร่งครัด ผู้ร่วมงานต้องได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)3 เข็มขึ้นไป หรือแสดงผลการตรวจ ATK เป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง ให้มีจุดคัดกรองอาการทางเดินหายใจ วัดไข้ บริเวณสถานที่จัดงาน งดรับประทานอาหารร่วมกัน และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามผู้เสี่ยงสูงที่กักตัวไม่ครบ 10 วัน และผู้ที่มีอาการ เช่น ไอ เจ็บคอไข้ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ หายใจลำบาก และได้กลิ่นลดลง เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here