ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เปิดการแข่งขันฝี มือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

0
565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
เปิดการแข่งขันฝี มือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ประธานอนุกรรมการจัดงานในระดับภาค กล่าวรายงาน ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้กําหนดจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 โดยได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพหลักในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการจัดงาน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดพร้อมกันกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน 18 อุดรธานี และสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน 6 ขอนแก่นด้วย
โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี มีผู้สมัครเข้าแข่งขัน จํานวน 10 สาขา ได้แก่ 1.การก่ออิฐ จํานวน 13 คน 2.การปูกระเบื้อง จํานวน 14 คน 3.ไม้เครื่องเรือน จํานวน 11 คน 4.การต่อประกอบมุมไม้ จํานวน 12 คน 5.แฟชั่นเทคโนโลยีจํานวน 11 คน 6.การซ่อมสีรถยนต์จํานวน 36 คน 7.เทคโนโลยียานยนต์จํานวน 36 คน 8.มาตรวิทยาด้านมิติ (ประเภททีม) จํานวน 36 คน 9.เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) จํานวน 16 คน 10.เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) จํานวน 15 คน


โดยการเปิดการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานในครั้งนี้ ก็เพื่อกระตุ้นจูงใจให้กําลังแรงงานไทยเกิดความตื่นตัว มีความพร้อมที่จะพัฒนาฝีมือของ ตนเอง ให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ และทัดเทียมกับมาตรฐานสากล เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือในการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงาน โดยเน้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสําคัญของการเป็นแรงงานฝีมือเป็นการยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของกําลังแรงงานฝีมือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาทักษะฝีมือของกําลัง แรงงานให้ทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในยุกต์และสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา หากเราก้าวทันยุกต์สมัยปัจจุบันได้ เราก็จะเป็นหนึ่งในแรงงานที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในไทย และในระดับโลกอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here