www.ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ เปิดแผนยุทธการ “หลักชัย 65”สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนและการกระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงจังหวัดอุบลราชธานี

0
375

อุบลฯ เปิดแผนยุทธการ “หลักชัย 65”สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนและการกระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงจังหวัดอุบลราชธานี


ตามที่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดให้วาระการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นนโยบายเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญเน้นย้ำให้กระทรวงมหาดไทย ให้ผุ้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จังหวัด) และนายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อำเภอ) โดยใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย บูรณาการทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่สรร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ก้วยการลด และบูรณาการปราปราม ให้ยาเสพติดหมดไปจากทุกพื้นที่ในสังคมอย่างยั่งยืน
โดยวันนี้ ( 15 ส.ค.65) ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมร่วมกับนายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พันเอกวิชิต มักการุณ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ นายอำเภอเขมราฐ นาตาล และผู้แทนอำเภอโพธิไทร เปิดแผนยุทธการหลักชัย “65”จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ของจังหวัดอุบลราชธานียังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนที่มีการลักลอบ นำเข้ายาเสพติดและการกระทำผิด ด้านความมั่นคงอื่นๆ ซึ่งพบว่ามีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันกับยาเสพติดประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด และยังพบว่ามีการลักลอบเข้าไปในพื้นที่ตอนในของจังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่จังหวัดอื่นๆ
โดยจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้บูรณาการสนธิกำลังพล ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ พลเรือนและประชาชน เปิดแผนยุทธการหลักชัย “65”จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึงสิ้นปี พ.ศ.2565 ทั้งนี้ เพื่อปฎิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน และการกระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงตามแผนยุทธการหลักชัย “65” เป็นมาตรการเสริมและเพิ่มความเข้มข้นของปฏิบัติการด้านความมั่นคง โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเขมราฐ พื้นอำเภอใกล้เคียงและพื้นที่ตอนใน เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด กดดันผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการกระทำผิดด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อทำลายเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด เพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด พร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายขยายผลยึดทรัพย์เกี่ยวกับคดียาเสพติดให้ตกเป็นของแผ่นดิน นอกจากนี้ยังมีมาตรกการกวาดล้างอาวุธสงครามในพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เป้าหมาย อย่างเข้มข้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here