www.ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##กสทช.ภาค2เขต22 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการซ้อมแผนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน”(รูปแบบจำลองสถานการณ์) เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์จริง

0
235

กสทช.ภาค2เขต22 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการซ้อมแผนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน”(รูปแบบจำลองสถานการณ์) เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์จริง

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2565 เวลา09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมนาถสิริเรสซิเด้นซ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายสัญญา กระจ่างศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ภาค 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการซ้อมแผนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน”(รูปแบบจำลองสถานการณ์) ประจำปี 2565 โดยมีนายประเสริฐ เหมือนคิด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต22กล่าวรายงาน วัตถุประการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการซ้อมแผนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน”(รูปแบบจำลองสถานการณ์) ประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มีการใช้งานข่ายสื่อสารวิทยุคมนาคม ในการปฏิบัติงาน สามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยกับ การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ “โครงการซ้อมแผนภัยพิบัติ” รูปแบบจำลองสถานการณ์ ประจำปี 2565 ในวันนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขื่องใน สมาคมนักวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นอุบล สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมในพื้นที่อุบลราชธานี มูลนิธิสว่างบูชาธรรม มูลนิธิจีตัมเกาะอุบล และหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยในพื้นที่ จำนวน 18 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 คน สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการซ้อมแผนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน”(รูปแบบจำลองสถานการณ์) ประกอบด้วย ช่วงเช้า เป็นการบรรยายพิเศษจากนายสัญญา กระจ่างศรี เกี่ยวกัยบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ และการบรรยายของเจ้าหน้าที่จาก สนง. กสทช.เขต22 มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติ และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยวิทยากรจกสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงบ่ายเป็นการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงเกี่ยวกับอุทกภัยน้ำท่วม โดยให้หน่วยงานต่างๆที่เข้าอบรมทดลองรายงานและแจ้งผลการปฏอบัติงาน นายสัญญา กระจ่างศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ภาค 2 กล่าวว่า การจัดอบรมในวันนี้ หวังว่าจะให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ในการใช้งานข่ายสื่อสารวิทยุคมนาคมในการปฏิบัติงาน สามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหา ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ของประชาชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here