ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#สำนักงาน กกพ. เยือนถิ่นอีสานสื่อสารงานกำกับกิจการพลังงาน

0
190

สำนักงาน กกพ. เยือนถิ่นอีสานสื่อสารงานกำกับกิจการพลังงาน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
โดย สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) ร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร จัดเวทีพบปะและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนภูมิภาคในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
นายนพพร ทรัพย์เห็นสว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ.
ให้ความสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงาน กกพ. ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนาขึ้นในพื้นที่นำร่อง จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 พื้นที่สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 1 ณ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 พื้นที่สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 12 ณ จังหวัดสงขลา และครั้งที่ 3 สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
“ที่ผ่านมา สำนักงาน กกพ. ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มสื่อมวลชนซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญที่มีบทบาทในการเป็นผู้แทนประชาชนผู้ใช้พลังงานสะท้อนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคพลังงานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพการให้บริการของกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนากฎระเบียบการกำกับกิจการพลังงานภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และสำนักงาน กกพ. ดังนั้น การจัดงานสัมมนา “ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงาน กกพ. ในพื้นที่ (นำร่อง) ครั้งที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี” ในครั้งนี้ เป็นอีกกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงาน กกพ. และสานสัมพันธ์สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในภูมิภาค” นายนพพร กล่าว
นายประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. กล่าวว่า การสัมมนาในวันนี้สำนักงาน กกพ. ได้จัดเวทีแนะนำบทบาทภารกิจการกำกับกิจการก๊าซธรรมชาติและกิจการไฟฟ้าของ กกพ. ตลอดจนทิศทางการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 5 ในด้านการอนุญาต การตรวจติดตามสถานประกอบกิจการพลังงานในพื้นที่ การคุ้มครองผู้ใช้พลังงานร่วมกับคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 5 และการดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) และ แนะนำช่องทางการติดตามข่าวสารของสำนักงาน กกพ. โดยคาดหวังว่าสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะนำข้อมูลดังกล่าวไปขยายผลสู่สาธารณชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้พลังงานได้รับทราบสิทธิที่พึงได้รับการคุ้มครองจาก กกพ. และสำนักงาน กกพ.” นายประสิทธิ์ กล่าว
นายสรา สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยฝ่าย สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) กล่าวว่า ยินดี
ที่เลือกจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวทีนำร่องในการจัดสัมมนาฯ ครั้งที่ 3 ในส่วนพื้นที่ที่สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 5 กำกับดูแลครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบมีโรงไฟฟ้า จำนวน 55 โรง อาทิ โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม
นอกจากนี้ ยังมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าพื้นที่ประกาศในพื้นที่ของสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 5 รวม 39 กองทุน มีทั้งกองทุนขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดย กกพ. ได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนท้องถิ่นรอบโรงไฟฟ้า ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภค
ด้านพลังงานชุมชน และด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ปีละกว่า 50 ล้านบาท
“รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะสื่อมวลชนในพื้นที่ ตลอดจนได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อร่วมกันพัฒนางานกำกับกิจการพลังงานในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้พลังงานในพื้นที่” นายสรา กล่าว
ในวันนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน (คพข.) ประจำเขต 5 ซี่งเป็นผู้แทนผู้ใช้พลังงาน จิตอาสาในพื้นที่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก กกพ. เพื่อทำหน้าที่ พิจารณาเรื่องร้องเรียนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเดือดร้อนจากการให้บริการไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าตก และ ไฟฟ้าดับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย การเรียกเก็บอัตราค่าบริการไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นหรือเสนอมาตรการเพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านพลังงานต่อ กกพ. เพื่อการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานในพื้นที่ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อจะได้แนะนำตัวกับคณะผู้แทนสื่อมวลชน เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here