ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#อุบลฯ Focus Group ประเมินผลนโยบาย กสทช. กสทช. ลงพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จัด Focus Group แผนการดำเนินงานและแนวทาง สู่ความยั่งยืนของกิจการโทรทัศน์

0
1290

อุบลฯ Focus Group ประเมินผลนโยบาย กสทช.
กสทช. ลงพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จัด Focus Group แผนการดำเนินงานและแนวทาง สู่ความยั่งยืนของกิจการโทรทัศน์

ที่ ห้องพันโบกและพันบัว โรงแรมเซ็นทารา อุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ( กตป.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ ( กสทช. ) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมสนทนากลุ่ม ( Focus Group ) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2566 หัวข้อ “แผนการดำเนินงานและแนวทาง สู่ความยั่งยืนของกิจการโทรทัศน์ สำหรับคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้ สำหรับภาครัฐ และช่องโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเฉพาะ” ขึ้น โดยมี ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ ฯ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ ประวิทย์ ชุมชู หัวหน้าโครงการติดตามและประเมินผลฯ ผู้บริหาร ผู้ผลิตรายการทีวีชุมชน .สื่อโทรทัศน์ เคเบิลทีวี ,วิทยุ ,หนังสือพิมพ์ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
สำหรับ การประชุมฯ ในครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน ของ กสทช. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มาตรฐานในการกำกับดูแดกิจการสื่อสาร ,สร้างโอกาสในการพัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค และ เกิดการผลักดันของทุกภาคส่วนในการกำหนดทิศทางและแนวทางพัฒนาในกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม
โดย ข้อมูลที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปการศึกษา ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเลขาธิการ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ที่ผ่านมา หลังจากนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) จะนำรายงานเสนอต่อรัฐสภา เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์และบริบทของสื่อต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here