ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#การโยกย้ายผู้บริหาร สพม.29 อุบล-อำนาจเจริญ ปี2566 ส่อวุ่น มีผู้ร้องชี้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ส่อเอื้อพรรคพวก พร้อมยื่นหนังสือถึงเสมา 1 คัดค้านคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย

0
1018

การโยกย้ายผู้บริหาร สพม.29 อุบล-อำนาจเจริญ ปี2566 ส่อวุ่น มีผู้ร้องชี้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ส่อเอื้อพรรคพวก พร้อมยื่นหนังสือถึงเสมา 1 คัดค้านคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 นายชาคริต พิมหล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ได้เข้ายื่นหนังสือคัดค้านคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา. ในสังกัด สพม.29 ต่อประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ที่ สพม. 29 ซึ่ง อ.ก.ค.ศ.กำหนดมีการประชุมกัน แต่ไม่มีผู้ใดมา นายชาคริต จึงยื่นหนังสือต่อ น.ส กนิษฐา ทองเลิศ ผ.อ.สพม. 29 โดยได้ลงทะเบียนรับหนังสือเอาไว้เพื่อส่งต่อให้ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯตามประสงค์ของผู้ร้องต่อไป
ในการคัดค้านคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.29 ของนายชาคริต ครั้งนี้นายชาคริตระบุว่า คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหาร สพม. 29 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ส.พ.ม. 29 เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.(สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา)ที่ ศธ. 0206.4/ ว7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด 0206.4/26 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 ) และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด 09206.4/1329 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566
โดยนายชาคริต พิมพ์หล่อ เห็นว่าการดำเนินการพิจารณากลั่นกรององค์คณะกรรมการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงคัดค้านคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบล อำนาจเจริญ ( สพม.29) ได้แต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วย น.ส กนิษฐา ทองเลิศ ผ.อ.สำนักเขตพื้นที่มัธยมศึกษาอุบล อำนาจเจริญ( สพม.29 )ประธานกรรมการ,นายปิยะ อุทธสิงห์ กรรมการ,นายวิสุทธิ์ ราตรี กรรมการ,นายสมพงษ์ โลมรัตน์ กรรมการ,นายปรีชา บัณฑิต กรรมการ,นางขัติยภรณ์ บาระมี กรรมการและเลขานุการ
โดยนายชาคริต พิมพ์หล่อระบุว่า น.ส.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.29 และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไม่เป็นธรรม มีลักษณะการกลั่นแกล้ง ทำให้ปัญหาการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย จากคณะกรรมการกลั่นกรองฯไม่เป็นกลาง โดยนายชาคริต ระบุว่าเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 น.ส กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม. 29 ได้มีการร่วมกันเสนอบุคคลที่เป็นพรรคพวกตนเองใกล้ชิดตนเอง เข้ามาเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองฯที่ตนเองเป็นประธานกรรมการ โดยระบุว่ามีการเรียกประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯที่ตนเองเสนอแต่งตั้งที่อำเภอสิรินธร ร่วมกับนายดุสิต สมศรี ซึ่งเป็นผู้กว้างขวางในวงการครูอุบล เพื่อจัดวางตัวบุคคลที่จะได้รับการพิจารณาย้ายไว้ล่วงหน้าแล้ว
นายชาคริตกล่าวว่า น.ส กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.เขต 29 และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯถือว่าเป็นคู่กรณีไม่ให้ความเป็นธรรมแก่นายชาคริต ตามมาตรา 13(1) พรบ.วิธีการปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 การพิจารณากลั่นกรองฯของคณะกรรมการไม่เป็นกลาง จึงขอคัดค้านคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ซึ่งการร้องคัดค้านคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารฯของนายชาคริต ยังได้ร้องเรียนไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในวันเดียวกันด้วย
สำหรับนายชาคริต พิมพ์หล่อ ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ซึ่งเหลือเวลาอายุราชการ 2 ปีได้ยื่นคำร้องขอย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ซึ่ง ผอ.คนเดิมเกษียณอายุราชการ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเรียนขอย้ายเข้ากว่า 10 ราย โดยปีนี้ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนมัธยมในจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพม. 29 มีเพียง 1 ตำแหน่ง ซึ่งในวงการผู้บริหารในสถานศึกษา สพม.29 ลือกันว่าผู้ที่จะได้รับการย้ายเข้าไปคือ ดร.องอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับเดียวกันกับ รร.อุดมศึกษาพัฒนาการ ที่นายชาคริตเป็นผู้อำนวยการ โดยความอาวุโสนายชาคริตมีความอาวุโสกว่า
นส.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม. 29 กล่าวว่า ตำแหน่งผู้บริหารใน สพม. 29 ที่จะว่างลงมีเพียงตำแหน่งเดียว แต่มีผู้เขียนขอย้ายเข้ากว่า 10 ราย ดังนั้นย่อมมีผู้สมหวังและผิดหวังเป็นธรรมดา ซึ่งการพิจารณาการย้ายเป็นธรรมดำเนินการตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด และการดำเนินการมีองค์คณะที่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ผู้ยื่นหนังสือก็ยื่นได้ตามสิทธิที่เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่การดำเนินการได้ดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นองค์คณะ อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้สั่งการให้รีบชี้แจงโดยเร็ว ซึ่งกำลังเร่งดำเนินการเพื่อรายงานชี้แจงในขณะนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here