ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#กฟผ. จัดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สายส่ง กฟผ.ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลฯเพื่อปลูกจิตสานึกให้เยาวชนมีความรักและช่วยดูแลสายส่งไฟฟ้าแรงสูงซึ่งเป็นสมบัติของชาติ

0
1091

กฟผ. จัดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สายส่ง กฟผ. ประจาปี 2566 ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปลูกจิตสานึกให้เยาวชนมีความรักและช่วยดูแลสายส่งไฟฟ้าแรงสูงซึ่งเป็นสมบัติของชาติ

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่าย เยาวชนรักษ์สายส่ง กฟผ. ประจาปี 2566 มีนายสหชาติ พิลาออน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวรายงาน โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน ณ เขื่อนสิรินธร ตำบลนิคมลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ค่ายเยาวชนรักษ์สายส่ง กฟผ. ประจาปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2566 ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 32 แห่ง รวม 114 คน พร้อมคณะครู จานวน 31 คน รวมมีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 145 คน โดยนำเยาวชนเข้าศึกษาดู งาน ณ แหล่งผลิตไฟฟ้าซึ่งเชื่อมโยงด้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูง รับฟังการบรรยายและชมสาธิตงาน บำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงการฟังบรรยายข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในเขตเดินสายส่งไฟฟ้าแรงสูง กิจกรรม ละลายพฤติกรรม กิจกรรม Walk Rally พร้อมกิจกรรมการพบรุ่นพี่ชาวค่ายฯ ที่เป็นแบบอย่างความสำเร็จจากแรงบันดาล ใจในการเข้าค่ายเยาวชนรักษ์สายส่ง กฟผ.


การจัดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สายส่ง กฟผ. เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้เยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ในภารกิจ ของ กฟผ. ด้านการพัฒนาระบบผลิตและส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังเป็นการ เสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนในการเป็นเครือข่ายตัวแทน กฟผ. ให้สามารถถ่ายทอดภารกิจ กฟผ. แก่บุคคลอื่นได้รับรู้ อย่างถูกต้อง อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนได้รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความใฝ่รู้และศึกษาค้นคว้าอย่างมีหลักการและเหตุผลรวมถึง ปลูกจิตสานึกของเยาวชนด้านการดูแลรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงอันเป็นสมบัติของชาติ เพื่อให้การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ามีความมั่นคงและเพียงพอ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here