ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานกองทุนฯ ในพื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

0
552

จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานกองทุนฯ ในพื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ


วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเนวาด้า อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พบปะผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แปลงไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 175 คน ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ ๆ ละ 1 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ๆ ละ 1 คน คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ทั้ง 25 อำเภอ ๆ ละ 2 คน และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเงินทุนหมุนเวียน ปี 2560 – 2563 ทั้ง 25 อำเภอ ๆ ละ 3 คน พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวในที่ประชุมถึงการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งเรื่องการรับสมัครสมาชิกกองทุนฯ ประเภทบุคคลธรรมดาเเละประเภทองค์กร โดยขอให้ช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สตรีที่มีคุณสมบัติแต่ยังไม่เป็นสมาชิกกองทุนฯ สมัครเป็นสมาชิกเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เรื่องการบริหารสัญญา บริหารงบประมาณ และบริหารหนี้ โดยได้สร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในการดำเนินงานของฝ่ายให้บริการเเละฝ่ายรับบริการ เเละได้เน้นย้ำเรื่องของการชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนของสมาชิก โดยขอให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ เช่น เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ติดตามร่วมกับกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ สมาชิกผู้กู้ยืมต้องมีแผนการชำระคืนเงินกู้เเละแผนบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อันจะส่งผลไปสู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้การดำเนินการครั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำโดย นายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกลุ่มงานฯ ดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการฯ

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์ม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here