ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สนพ.หนองคาย จัดฝึกการควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลักสถิติ หวังเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

0
302

สนพ.หนองคาย จัดฝึกการควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลักสถิติ หวังเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0


            
          2 ก.ค. 63 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดเผยว่า การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนื่องจากการเพิ่มผลิตภาพแรงงานของพนักงาน สามารถแสดงถึงประสิทธิภาพในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน มีเป้าหมายในการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมคณิตศาสตร์ (STEM Workforce) รวมทั้งผู้ประกอบกิจการที่จะต้องปรับทัศนคติในการดำเนินกิจการจากการบริหารในระบบครอบครัวมาเป็นการบริหารแบบมืออาชีพ
           เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวข้ามไปสู่ประเทศไทย 4.0 และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ ผู้ประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จึงจัดให้มีการยกระดับพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้เพิ่มสูงขึ้น สร้างความยั่งยืนให้กับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลักดันให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดนวัตกรรมแปลกใหม่ในกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ตลอดจนมีการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีช่วยในการทำงาน ด้วยการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้านที่มีความจำเป็นในการทำงาน โดยจัดฝึกสาขาการควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลักสถิติ จำนวน 12 ชั่วโมง รวม 40 คน ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ณ บริษัท โรซ่า เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here