ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พช. อุบลฯ รุก! พัฒนาบุคลากร ขานรับ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

0
182

พช. อุบลฯ รุก! พัฒนาบุคลากร ขานรับ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรีเจนท์พาเลซ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมบรรยายหัวข้อ การประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ดังนี้ “การประชาสัมพันธ์ เป็นภารกิจที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ที่จําเป็นต้องอาศัยกิจกรรมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่มีความหลากหลาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพและทักษะในการผลิตสื่อที่ทันสมัยเท่าทันต่อสถานการณ์ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงงานนโยบายอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สังคมเกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางและมีความต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1.เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และเผยแพร่ภารกิจ ของกรมการพัฒนาชุมชน ให้แก่บุคลากรของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ
2.เพื่อให้ภาคีการพัฒนา ทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนกลุ่ม องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ เกิดความเชื่อถือศรัทธา เข้าใจยอมรับในการทํางานพัฒนาชุมชน
3.เพื่อสร้างขวัญกําลังใจ เชิดชูเกียรติรวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ” นายคมกริช กล่าวโดยสรุป

ด้าน นายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้แก่บุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เพื่อให้ภาคีการพัฒนา ทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนกลุ่ม องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ เกิดความเชื่อถือศรัทธา เข้าใจยอมรับในการทำงานของพัฒนาชุมชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นักการตลาดรุ่นใหม่ จำนวน 50 คน
โดยการอบรมฯ ตลอดทั้งวันได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรภาคเอกชน “ข้าวโฮยเกลือ สตูดิโอ” รวม 5 ท่าน ร่วมเป็นวิทยากรในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ทันยุคและทันสมัย ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าอบรมอย่างดีเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานต่อไปจากนั้นช่วงท้ายของการฝึกอบรมฯ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายภารกิจในการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่

1.ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำเสนอผลงาน และประกวดคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่

  1. เปิดโอกาสให้หน่วยงาน พช. จังหวัด/อำเภอ ได้นำเสนอผลงานเด่นของอำเภอผ่านช่องทางรายการสถานีวิทยุ และ live สด
  2. ดำเนินการฝึกอบรมประชาสัมพันธ์ แบบติวเข้ม จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 12 คน (step by step)
    ทั้งนี้ เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์อันดีขององค์กร กรมการพัฒนาชุมชน และสื่อสารกระบวนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในชุมชนท้องถิ่นต่อไป

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here