ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

0
741

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่16 ก.ย.63 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการศึกษา ด้วยมีพระราชประสงค์ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
สำหรับโรงเรียนนี้ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 581 คน มีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 79 คน ในปีการศึกษา 2562 ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้มอบ คอมพิวเตอร์ จำนวน 25 เครื่อง และ Smart TV จำนวน 48 เครื่อง แก่โรงเรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และจัดสรรทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาต่อเนื่องแก่นักเรียนที่ศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช.ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. รวมจำนวน 8 คน โรงเรียนได้จัดการเรียการสอนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ อาทิ จัดการศึกษาทวิศึกษา โดยได้ทำข้อตกความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี สอนแบบทวิศึกษา วุฒิ ปวช.ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560-2563 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด โครงการ รด.จิตอาสาตามรอยพ่อ โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
จาการดำเนินงานทำให้โรงเรียนได้รับต่าง อาทิ รางวัล IQA Awards สถานศึกษายอดเยี่ยม สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รางวัลครูที่ปรึกษากลุ่มยยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 จากกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562
จากนั้น องคมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนเสาวนิต อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here